Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od września 2018r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. W ramach programu szkoła wzbogaciła się o 6 nowoczesnych tablic interaktywnych, które urozmaicają lekcje oraz rady szkoleniowe.

Przystąpienie do programu umożliwiło podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania TIK oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości  rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych. Tablice są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze. Wzrasta tym samym  motywacja uczniów do nauki. Wyposażenie sal w nowoczesne pomoce pozwoliło na zmianę sposobu nauczania poprzez wykorzystanie nowych źródeł informacji m.in.  zasobów internetowych, wprowadzenie ćwiczeń interaktywnych, prezentacji multimedialnych, możliwości prezentacji w formie multimedialnej różnorodnych doświadczeń, eksperymentów czy filmów edukacyjnych.

Powołano e-koordynatora, który monitorował wykorzystanie tablic, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami poprzez udostępnianie scenariuszy zajęć.

Przykłady wykorzystania TIK:

 1. Udział Rady Pedagogicznej w szkoleniu z Technologii Informacyjno-Technologicznej TIK.
 2. Scenariusze zajęć dydaktycznych, programów edukacyjnych.

Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznymi i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat, co miało wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.

 1. Otwarte zasoby edukacyjne:
 1. Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie).
 2. Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 3. Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie, co ma wpływ na dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów i pozwala na zaangażowanie uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROJEKTU AKTYWNA TABLICA

 Zrealizowane zadania programu:

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w ZPRW w Skarżysku-Kamiennej.
 2. Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniu z zakresu stosowania TIK.
 3. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych, we wszystkich oddziałach szkoły.
 4. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK.
 5. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych.

   Podczas realizacji projektu w roku szkolnym 2020/2021 prężnie działał zespół nauczycieli realizujący zadania programowe, głównie te wymagające prowadzenia zajęć z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej, podczas wszystkich zajęć edukacyjnych odbywających się w salach lekcyjnych. Do programu został powołany koordynator oraz zespół samokształceniowy, dzięki któremu powstały scenariusze lekcji, jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK. 

Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 • Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie).
 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym.
 • Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat co miało wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
 • Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów pozwoliło na zaangażowanie się uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.
 • Wykorzystanie w programach profilaktycznych i edukacyjnych:
 • Znamię. Znam je?
 • ARS – czyli jak dbać o mołość?
 • Podstępne WZW.
 • Znajdź właściwe rozwiązanie.
 • Zbieraj baterie i telefony.

   Wnioski z pracy w projekcie:

 • zwrócenie uwagi na specyficzne trudności uczniów podczas pracy z wykorzystaniem TIK,
 • prezentacja łatwo dostępnych materiałów,
 • praca metodami zwiększającymi motywacje uczniów do nauki,
 • udostępnienie uczniom narzędzi, które umożliwią im prace podczas samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • osiąganie wcześniej zamierzonych celów.

Główne rezultaty programu:

 • uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie uczenia się i pracy zespołowej,
 • nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w procesie kształcenia,
 • zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania,
 • wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie,
 • dla ucznia sposób przekazania wiedzy trudnej został wzbogacony o treści interaktywne, które pozwoliły zrozumieć dane zagadnienie,
 • nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy,
 • osiągnięte zostały wszystkie zakładane w programie wartości mierników.

Lekcje otwarte:

   W ramach projektu “Aktywna tablica”, by popularyzować nowoczesne technologie, w naszej szkole ” zorganizowano lekcje otwarte.

Wykaz otwartych lekcji:

 1. 03.2021r. – „ ARS, czyli jak dbać o miłość?” Zajęcia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. (klas 1, 2 i 3 Szkoły Branżowej).
 2. 04.2021r. – temat: „Higiena i choroby układu oddechowego” (klas 1,2 i 3 Szkoły Branżowej).
 3. 05.2021r. – temat „Szereg homologiczny alkoholi”. (klas 1,2 i 3 Szkoły Branżowej).

Zrealizowane szkolenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

 • ”Projekty na SPEcjalne zamówienie. Jak realizować projekty z uczniami ze SPE” – 09.11.2020r
 • Szkolenie online z cyklu Edukacja na czasie. Nauczyciel. „Płonąć, ale się nie wypalić – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”. – 08.12.2020r
 • „Od izolacji do adaptacji. Co wiemy o funkcjonowaniu młodzieży w obliczu COVID-19” – 17.12.2020r
 • „Jak nauczać zdalnie z podręczników Nowej Ery wykorzystując Teams Office 365” – 20.03.2020r
 • „Jak prowadzić sprawdziany oraz testy on-line” – 14.01.2021r
 • „Tablet graficzny na lekcjach chemii krok po kroku”. –  21.04.2021r
 • Szkolenie online z cyklu Edukacja na czasie.  Nauczyciel. ”Jakie potrzeby w sieci realizują cyfrowi tubylcy?” – 11.05.2021r.
 • ”Powrót do stacjonarnych lekcji chemii nie musi być trudny.” – 7 czerwca 2021
 • Szkolenie online z cyklu Edukacja na czasie. Nauczyciel.  „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy?” –  8 czerwca 2021r
 • Udział Rady Pedagogicznej w szkoleniu z Technologii Informacyjno-Technologicznej TIK.

Opracowała:

Marzena Pilch-Malinowska

Skarżysko-Kamienna                                                             Rok szkolny 2019/2020

 

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Uczestniczył w programie rządowym Aktywna Tablica. Dzięki udziałowi w programie wyposażono dwie sale lekcyjne w nowoczesne tablice interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.

W związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Szkoły uczestniczące w sieci:

 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka ul. Warszawska 54

26-110 Skarżysko-Kamienna

 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte ul. Zielna

26-110 Skarżysko-Kamienna

 • Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa nr. 2
 1. Zwycięzców 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Planowane działania w sieci:

 1. Spotkania organizacyjne.
 2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.
 3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
 4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych na w dostępnych sposobach i formach komunikacji.
 5. Wymiana poglądów, doświadczeń.

Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy w programie Aktywna Tablica

 1. Spotkanie organizacyjne
 • Integracja uczestników sieci.
 • Poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników dotyczących udziału w międzyszkolnej sieci współpracy.
 • Ustalenie celów, harmonogramu działań międzyszkolnej sieci współpracy.
 • Opracowanie planu i harmonogramu pracy sieci.
 1. Spotkanie nauczycieli zainteresowanych zespołów przedmiotowych
 • Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
 • Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.
 1. Spotkanie podsumowujące
 • Podsumowanie i omówienie pracy sieci
 • Ewaluacja

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU

AKTYWNA TABLICA 2021

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

     Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wykorzystanie technologii informatycznej w pracy dydaktycznej , podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez rozwijanie sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, umożliwienie szerokiego wykorzystywanie TIK i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

     W ramach programu wdrażania stosowania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania szkolnej infrastruktury, kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych ,,Aktywna tablica 2021” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 3 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej wdrożono następujące działania: 

 1. Udział w szkoleniu z zakresu stosowania TIK w nauczaniu  (4 nauczycieli).
 2. Uczestniczeniu w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu:
 3. Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli ( 3 spotkania , 5 nauczycieli).
 4. Zorganizowanie w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli dwóch lekcji otwartych w wykorzystaniem TIK w nauczaniu (3 lekcje, 5 nauczycieli).
 5. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy z nauczycielami opracowanych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk (5 nauczycieli).
 6. Wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły w wykorzystaniem TIK (6 nauczycieli).
 7. Wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych – od dnia zainstalowania sprzętu w ramach programu nauczyciele wykorzystują TIK podczas zajęć edukacyjnych oraz odnotowują realizację w dziennikach lekcyjnych Szkoły Podstawowej specjalnej nr 3 (2 oddziały, 5 nauczycieli).

Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 • Wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy.
 • Korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym.
 • Przygotowanie gotowego scenariusza lekcji z teorią, ćwiczeniami praktycznym i multimedialnymi materiałami uzupełniającymi temat co miało wpływ na dynamikę lekcji i lepsze wykorzystanie czasu.
 • Pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie).
 • Wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie. Dobór ćwiczeń do potrzeb poszczególnych uczniów pozwoliło na zaangażowanie się uczniów zdolnych jak i tych z trudnościami w nauce.
 • Wykorzystanie w programach profilaktycznych i edukacyjnych:
 • Znamię. Znam je?
 • Przytul się do drzewa.
 • ARS – czyli jak dbać o miłość?
 • Podstępne WZW.
 • Znajdź właściwe rozwiązanie.
 • Zbieraj baterie i telefony.

Główne rezultaty programu

   Program „Aktywna tablica” przyczynił się do zwiększenia wykorzystania narzędzi w pracy dydaktycznej. Wzrosły kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii o pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami. Nauczyciele prowadząc zajęcia ze specjalnymi pomocami dydaktycznymi w większym stopniu angażują uczniów w proces nauki, wykorzystując narzędzia interaktywne zwiększają aktywność uczniów na zajęciach i podnoszą ich motywacje do pracy własnej.

     Pomoce dydaktyczne umożliwiły wielowymiarową pracę specjalistów z uczniami SPE, uwzględniając zapotrzebowanie na terapię uczniów z najczęściej diagnozowanymi zaburzeniami i niepełnosprawnością intelektualną, pozwoliły zachować zasadę stopniowania trudności, umożliwiły podniesienie atrakcyjności zajęć także przy terapii długoterminowej.

     Proces stosowania pomocy dydaktycznych dla uczniów SPE przyczynił się do wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie.

     Podniesione zostały kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania nowoczesnej technologii w procesie efektywnego kształcenia oraz w procesie uczenia się i pracy zespołowej.

     Uczniowie chętniej przystępują do zajęć z zastosowaniem nowych pomocy dydaktycznych. Zaobserwowano wzrost aktywności uczniów, zaangażowanie na lekcjach, samodzielność, poprawę wyników nauczania.

Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu

     Na początku realizacji programu niektórzy uczniowie mieli problem z nieznanymi wcześniej pomocami dydaktycznymi. W miarę upływu czasu, praca z nowoczesnymi technologiami stawała się coraz sprawniejsza.

     Główny problem, który pojawił się w realizacji programu związany był z brakiem dostępu do Internetu.

Zrealizowane szkolenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

 1. „Witaminki, witaminki” 16.09.2021r.
 2. „O diagnozie edukacyjnej” 20.09.2021r.
 3. Zaprojektowani na relacje. 20.10.2021r.
 4. Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne w projekcie? Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 27.10.2021r.
 5. Egzamin ósmoklasisty 2022 – czas START! 20.10.2021r.
 6. Egzamin ósmoklasisty 2022 – inny czy taki sam jak trzy poprzednie?
 7. Startujemy w przyszłość! Odkrywamy naukowe tajemnice jutra. Debata. 01.12.2021r.
 8. Komunikacja z uczniami z cyklu Edukacja na czasie. Uczeń. O metodyce badań, czyli jak radzić sobie z problemami badawczymi, hipotezami i nie tylko … 08.12.2021r.
 9. Udział w programie „ Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” start 10.2021r.
 10. Udział w programie z zakresu profilaktyki czerniaka “Znamię ! Znam je?” organizowanym przez Sanepid oraz Fundację “Gwiazda Nadziei”.
 11. Udział w Ogólnopolskim programie Edukacyjnym “Zbieraj baterie i telefony”
 12. Szkolny horror: zamiana jednostek. 19.01.2022 2. Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa z cyklu Edukacja na czasie.
 13. Egzamin ósmoklasisty – szlifujemy formę! 17.02.2022 Błędy uczniowskie na egzaminie ósmoklasisty. Skąd się biorą, jak im zapobiegać. Jak pracować z arkuszem i sprytnie omijać egzaminacyjne „pułapki”? Rekomendacje do kontynuacji przygotowań przed czwartą edycją egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.
 14. Palcami, widelcem, pałeczkami – na tropie smaków świata. 23.03.2022
 15. Czym jest umiejętność krytycznego myślenia: Od teorii do praktyki z cyklu Edukacja na czasie. Uczeń.
 16. Nagłe zachorowania 31.05.2022
 17. Ogólnopolska Kampania „Przytul się do drzewa”.
 18. Ogólnoszkolny konkurs matematyczny – ukazywanie przydatności wiedzy matematycznej w życiu codziennym
 19. Wolontariat praca na rzecz innych- dyplomy dla wolontariuszek programu “Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”
 20. Egzamin zawodowy klas 3 Szkoły Branżowej I stopnia – radzenie sobie w sytuacjach stresowych, diagnoza potencjału uczniów.

Opracowała:

Marzena Pilch-Malinowska

Lekcje otwarte

Zapraszamy uczestników międzyszkolnej sieci współpracy na lekcje otwarte:

 1. Zespół Placówek Oświatowych Szkoła podstawowa nr. 2
 2. Zwycięzców 13, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 • Fizyka kl 7- temat lekcji: Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
 • Matematyka kl 4 – temat lekcji: Powtórzenie – ułamki dziesiętne.
 1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
 2. Warszawska 54, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 • Fizyka kl 7- temat lekcji: Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
 • Biologia kl 7 – temat lekcji: Budowa i działanie narządu wzroku

Przykłady dobrych praktyk

Propozycje materiałów samokształceniowych:

 1. „Sieci współpracy i samokształcenia, jako nowa forma doskonalenia nauczycieli w pracy z nowymi technologiami” dostępne na https://www.ore.edu.pl/
 2. Publikacja dobrych praktyk: http://www.profesor.pl/
 3. Blog sieci: https://aktywnatablicatik.blogspot.com

Aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych:

https://www.jigsawplanet.com/

https://learningapps.org

https://quizizz.com/

https://kahoot.com

https://pl.padlet.com/

Ciekawe zasoby w sieci: strony – linki dotyczące gier/innowacyjnych programów:

 • learningapps.org – platforma 2.0 LarningApps posiada zasoby i szablony do tworzenia własnych interaktywnych pomocy dydaktycznych z różnych przedmiotów (gry edukacyjne o różnym stopniu trudności i tematyce – zagadki, quizy). Umożliwia tworzenie ćwiczeń na tablicę interaktywną. www.learningapps.org jest bezpłatną platformą niewymagającą instalacji z dostępnymi szablonami do tworzenia online różnych ćwiczeń, prostych gier i innych pomocy do wykorzystania w procesie dydaktycznym przez nauczycieli różnych przedmiotów.
 • EclipseCrossword.com – darmowy program do ściągnięcia w celu tworzenia krzyżówek.
 • zondle.com – strona do tworzenia własnych gier, zagadek, quizów o różnym stopniu trudności i tematyce z możliwością przesłania uczniom gry na emaila, facebooka.
 • http://grajlandia.pl/gry/gry-edukacyjne,18/1.html – gry edukacyjne dla najmłodszych.
 • http://www.comonsensemedia.org/mobile-app-lists/common-sense-media-learning-awardwinners – propozycja i opis 50 aplikacji, gier i stron internetowych, które otrzymały najwyższą ocenę pod względem możliwości zastosowania w nauce do roku 2013.

SCENARIUSZ LEKCJI Z BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM TIK

Temat: BUDOWA I DZIAŁANIE NARZĄDU WZROKU

Lekcja biologii w klasach 7

ZAKRES TREŚCI:

 • oko narządem wzroku
 • elementy i rola aparatu ochronnego oka
 • budowa gałki ocznej
 • powstawanie obrazu

CEL GŁÓWNY:

 • poznanie budowy i działania oka

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • wyjaśnienie zależności między narządami zmysłów a receptorami
 • wyróżnienie w narządzie wzroku aparatu ochronnego oka i gałki ocznej ·poznanie budowy gałki ocznej
 • wyjaśnienie mechanizmu powstawania obrazu

METODY PRACY:

 • analiza budowy oka na schemacie
 • rysowanie przebiegu bodźca świetlnego przez gałkę oczną ·obserwacja budowy i funkcjonowania narządu wzroku ·rozmowa dydaktyczna
 • pokaz materiałów multimedialnych do podręcznika Puls życia klasa 7 z wykorzystaniem kompurera, internetu i tablicy interaktywnej i płyty CD ·praca z podręcznikiem

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Faza wprowadzająca:

Przywitanie. Czynności organizacyjne.

Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć, przydatne mogą być zagadnienia:

 • mózg jako nadrzędny organ układu nerwowego,
 • nazwy płatów mózgu,
 • funkcja nerwów czaszkowych,
 • znaczenie odruchów bezwarunkowych,
 • rola receptora w łuku odruchowym.

Podanie tematu i zarysu treści przewidzianych na zajęcia.

Podanie stron podręcznika zawierających bieżący temat strony 195-199.

Faza realizacyjna:

 • NARZĄDY ZMYSŁÓW

Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie zmysłów jakich my ludzie używamy do postrzegania otaczającego nas świata i o narządy jakie nam do tego służą. Uczniowie zapisuję na tablicy i w zeszytach zmysły i odpowiadające im narządy. Nauczyciel systematyzując wiedzę uczniów wyjaśnia czym jest narząd zmysłu,a czym sam receptor, jakie typy receptorów występują w naszym organizmie. Wyjaśnia rolę mózgu w odczuwaniu i interpretacji wrażeń zmysłowych. Prosi uczniów o zaznaczenie zmysłu, który jest naszym dominującym.

 • APARAT OCHRONNY OKA

Nauczyciel prosi uczniów, by przez chwilę przyjrzeli się oczom koleżanki, kolegi. Pyta uczniów, jak uważają czemu nasze oczy położone są akurat w takim miejscu? Nauczyciel pyta uczniów czemu narządy zmysłów wymagają szczególnej ochrony? Pyta uczniów o to jak jest chroniony nasz narząd wzroku. Włącza pokaz zdjęć Ochrona oczu, a następnie prosi uczniów o wypisanie w zeszytach poszczególnych elementów chroniących gałkę oczną i ich funkcji.

 • BUDOWA GAŁKI OCZNEJ

Nauczyciel rozdaje uczniom kopie schematu budowy gałki ocznej, prosi o wklejenie do zeszytów. Włącza animację Budowa gałki ocznej. Zatrzymując animacje przy poszczególnych elementach budowy oka prosi uczniów o odszukanie ich na schemacie i zaznaczenie różnymi kolorami.

 • RECEPTORY WZROKU

Nauczyciel pokazuje rysunki Komórek światłoczułych z materiałów multimedialnych. Poleca uczniom, aby na podstawie opisu rysunków i wiadomości z podręcznika zapisali najważniejsze informacje o czopkach i pręcikach.

 • POWSTAWANIE OBRAZU

Nauczyciel pyta uczniów do jakiego miejsca w gałce ocznej musi dotrzeć światło, by powstał obraz. Prosi ucznów by narysowali na schemacie oka drogę światła przez poszczególne elementy budujące oko, aż do siatkówki. Prosi, by wskazani uczniowie wymienili kolejno te elementy, które pokonuje światło. Pyta co dzieje się z obrazem powstającym na siatkówce? Gdzie jest przekazywany? Jaką drogą? Włącza animację Jak powstaje obraz? Pyta uczniów: czemu mamy dwoje oczu?

 • ADAPTACJA OKA

Nauczyciel prosi uczniów o ponowne przyjrzenie się oczom sąsiada ze szczególnym zwróceniem uwagi na tęczówkę i źrenicę. Pyta jaka tkanka buduje tęczówkę? Wyjaśnia budowę tęczówki z dwóch grup mięśni, robi odpowiedni rysunek, na którym wyjaśnia działanie tęczówki. Pyta o to czemu służy ta zdolność tęczówki? Pokazuje symulację Adaptacja oka. Dyktuje uczniom jedno zdanie wyjaśniające czym jest adaptacja oka.

 • AKOMODACJA OKA

Nauczyciel prosi uczniów, by skupili wzrok na jakimś elemencie na ścianie klasy, na krzyżu lub godle, a następnie podnieśli dłoń na wysokość swoich oczu i patrzyli na nią, przenosili kilkakrotnie wzrok skupiając go bliżej lub dalej. Nauczyciel pyta co się dzieje w oku? Jaki element jego budowy teraz pracuje? Pokazuje rysunki Akomodacja oka z materiałów multimedialnych. Dyktuje uczniom jedno zdanie wyjaśniające czym jest akomodacja oka.

Faza podsumowująca:

Nauczyciel podsumowuje lekcję. Zadaje uczniom pytanie:

 • Jaki jest nasz dominujący zmysł?
 • Co jest narządem tego zmysłu?
 • Jakie bodźce odbiera?
 • Jakie komórki receptorowe w naszym oku odbierają te bodźce?
 • W której warstwie oka znajdują się?
 • Gdzie przekazywane i interpretowane są wrażenia wzrokowe?

Nauczyciel może zapytać również uczniów co dla nich jest ciekawego, fascynującego, zagadkowego w budowie i działaniu narządu wzroku?

Nauczyciel pokazuje uczniom przykładowe obrazy wywołujące złudzenia optyczne, ze strony: http://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2015/05/15-niesamowitych-zludzen-optycznych,4.aspx

Na zadanie domowe zaleca pisemne wyjaśnienie czym są złudzenia optyczne? Zachęca uczniów do obejrzenia filmów prezentujących prace Eschera

Escher Metamorphosis https://www.youtube.com/watch?v=g5bt7d_iVXk

Escher Metamorphose II

https://www.youtube.com/watch?v=ZFwoinhJj-c&index=2&list=RDg5bt7d_iVXk

Konspekt lekcji matematykiTIK

Szkoła podstawowa – matematyka – klasa 4

Temat lekcji: Powtórzenie – ułamki dziesiętne.

Podstawa programowa

 1. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń:

1) opisuje część danej całości za pomocą ułamka; 8) zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych; 9) zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1 000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora); 12) porównuje ułamki (zwykłe i dziesiętne);.

 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń:

2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych);

Cele lekcji:

Uczeń:

 • powtórzy i utrwali wiadomości dotyczące własności ułamków dziesiętnych
 • powtórzy i utrwali wiadomości dotyczące działań na ułamkach dziesiętnych (dodawanie, odejmowanie oraz mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…)
 • zastosuje poznane wiadomości i zdobyte umiejętności w praktyce – quizy Kahoot, zabawy, układanki na learningapps.org
 • będzie potrafił pracować pod presją czasu (quizy Kahoot)
 • będzie doskonalił umiejętności pracy w grupie

Kryteria sukcesu:

 • podam własności ułamków dziesiętnych,
 • porównam ułamki dziesiętne,
 • dodam, odejmę ułamki dziesiętne,
 • mnożę i dzielę ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000…

Metody

 • pogadanka
 • aktywizująca – quizy Kahoot, zabawy i układanki na learningapps.org

Formy pracy

 • praca samodzielna
 • praca w parach
 • praca z całą klasą

Środki dydaktyczne

 • komputer z dostępem do internetu
 • urządzenia mobilne – smartfony, tablety, notebooki, laptopy z dostępem do internetu
 • monitor

Formy wykorzystania TIK: quizy Kahoot (https://kahoot.com), zabawa milionerzy (https://learningapps.org/), układanki (https://learningapps.org/)

 Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:

 • Czynności organizacyjno – porządkowe.
 • Sprawdzenie pracy domowej.
 • Podanie tematu lekcji i jej przebiegu. Wspólne ustalenie celu lekcji.
 • Podanie kryteriów sukcesu.

 Faza realizacyjna:

 1. Powtórzenie wiadomości

pogadanka oraz praca samodzielna

– własności ułamków dziesiętnych https://learningapps.org/7507250

– odczytywanie ułamków dziesiętnych https://learningapps.org/9085584

– porównywanie ułamków dziesiętnych https://learningapps.org/10534054

– zamiana na liczbę dziesiętną https://learningapps.org/10336565

– dodawanie (gra milionerzy) https://learningapps.org/7423267

– odejmowanie (gra dobrze, źle) https://learningapps.org/10878497

 1. Omówienie zasad rozwiązywania quizu Kahoot.

 Podział uczniów na grupy dwuosobowe.

 1. Logowanie się uczniów na platformie https://kahoot.it poprzez wpisanie podanego przez nauczyciela kodu PIN oraz nazwy grupy.
 2. Rozwiązywanie quizu Kahoot przygotowanego przez nauczyciela. Uczniowie otrzymują

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=ed17dfd4-4015-41a9-a164-0534c20dd7ce

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=3e3739d8-fc0d-49a9-afa3-57d3f7fc758b

Faza podsumowująca:

Omówienie wyników quizu

Kryteria sukcesu – samoocena uczniów.

Omówienie spostrzeżeń uczniów dotyczących pracy w parach oraz pracy pod presją czasu.

Autorefleksja nauczyciela: Test może być wykorzystany w klasie V na pierwszej lekcji działu: Ułamki dziesiętne w celu powtórzenia wiadomości z klasy IV.

 

 

Skip to content