STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP PLACÓWKI ORAZ JEJ ZADANIA I CELE…………………………..…..5

ROZDZIAŁ II

ORGAN PROWADZĄCY ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO – WYCHOWAWCZYCH………………………………………………………………………11

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ ICH KOMPETENCJE…………………………………………………………………………11

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO- WYCHOWAWCZYCH…………………………………………………………………………16

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO – WYCHOWAWCZYCH…………………………………………………………………….….26

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE……………………….………………………………………………..31

ROZDZIAŁ VII

DOKUMENTACJA PLACÓWKI………………………………………………………………36

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE………………………………………………………………39

SŁOWNICZEK WYSTEPUJĄCYCH W STATUCIE POJĘĆ:

Ilekroć w dalszym ciągu w Statucie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych
w Skarżysku – Kamiennej jest mowa bez bliższego określenia o:

Zespole Placówek – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej;

Placówce – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Resocjalizacyjno –Wychowawczych
w Skarżysku – Kamiennej;

Ośrodek należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Skarżysku – Kamiennej lub Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Skarżysku – Kamiennej;

MOS – należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Skarżysku – Kamiennej;

MOW należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Skarżysku – Kamiennej;

Szkole Podstawowej Specjalnej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną
Nr 3 w ZPRW;

Branżowa Szkoła Specjalna – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 2 w ZPRW;

Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej;

Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej;

Wychowankunależy przez to rozumieć wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;

Wychowance – należy przez to rozumieć wychowankę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;

Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej,
lub Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej;

Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów, wychowanków
i wychowanek;

Centrum – należy przez to rozumieć Centralny System Kierowania Nieletnich do placówek
w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie;

ORE – należy przez to rozumieć Ośrodek Rozwoju Edukacji;

Zespół należy przez to rozumieć zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

IPE-T należy przez to rozumieć Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny;

Ocenianie wewnątrzszkolne – należy przez to rozumieć osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie uczniów;

UoSO należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku
z późn. zmianami.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNENAZWA I TYP ORAZ CELE I ZADANIA ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

 • 1

Nazwa i siedziba placówki: Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku – Kamiennej, ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko – Kamienna.

W skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych wchodzą:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3,

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 2.

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wchodzą:

Grupy wychowawcze.

 1. W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzą:

Grupy wychowawcze.

 1. W skład Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 wchodzą:

Odrębne oddziały dla wychowanków MOS-u i MOW-u

 1. W skład Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 2 wchodzą:

Odrębne oddziały dla wychowanków MOS-u i MOW-u

 1. Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej jest placówką publiczną.
 2. Nazwa Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach może być używany skrót nazwy: ZPR – W.

 

 • 2

Celem Placówki jest:

Eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz zaburzeń zachowania.

Eliminowanie przyczyn zaburzeń rozwojowych, zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym lub przyczyn uzależnień.

Przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Niwelowanie braków dydaktycznych, poszerzanie wiedzy i umiejętności szkolnych umożliwiających ukończenie szkoły na poszczególnych etapach edukacyjnych:

szkoła podstawowa specjalna,

branżowa szkoła I stopnia specjalna.

Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, społecznym oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami.

Zaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych wychowanków, rozwijanie i kształtowanie zainteresowań poprzez różnorodne formy organizacji czasu wolnego.

Dostarczenie prawidłowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych i empatycznych.

Współpraca z rodziną wychowanka w celu odbudowania więzi emocjonalnych.

Włączenie wychowanka do życia społecznego i kulturalnego w środowisku lokalnym.

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka opieki całodobowej, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzi działalność w ciągu całego roku szkolnego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka opieki całodobowej, w której są przewidziane ferie szkolne.

 • 3

Do zadań Placówki należy tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji przygotowujących młodzież do życia w integracji ze społeczeństwem za pomocą metod wynikających ze stanu współczesnej nauki i praktyki,
a w szczególności: eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi oraz przygotowanie do samodzielności zawodowej.

 • 4

Cele i zadania Zespół Placówek wykonuje poprzez zespołową działalność dydaktyczną, socjoterapeutyczną, resocjalizacyjną i wychowawczą:

nauczycieli,

wychowawców,

personelu administracyjno – obsługowego,

we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami wychowanków,

sądami,

policją,

służbą zdrowia,

placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.

Wymienione cele i zadania Zespół Placówek realizuje przez:

1) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno – wychowawczych, terapeutycznych                 i resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych,

2) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży,  w szczególności                   w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości i unikania zachowań ryzykownych,

3) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości                   i zainteresowań wychowanków oraz współpracy w tym zakresie  z Ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków,

4) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu,

5) współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

  6) zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą, resocjalizacyjną, socjoterapeutyczną i opiekuńczą szkoły i internatu, umożliwiającą nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie  w środowisku rodzinnym                            i społecznym,

7) udział w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska,

8) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie udzielania pomocy wychowankom do czasu ich usamodzielnienia,

9) wspieranie rodziców i opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczej  i edukacyjnej,

10) ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i innymi nadużyciami stanowiącymi zagrożenia dla zdrowia i życia,

11) dostęp do świadczeń zdrowotnych,

12) współpracę ze środowiskiem lokalnym,

13) ochronę więzi rodzinnych.

 1. Zespół Placówek zapewnia:

1) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

3) udział w obowiązkowych oraz dodatkowych zajęciach edukacyjnych  i wychowawczych,

4)udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalnooświatowych,

5) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych,

6) pomoc w nauce,

7) pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

 1. Zadania Placówki związane z resocjalizacją i socjoterapią dzieci i młodzieży realizowane są w oparciu o:

1) analizę akt osobowych wychowanka/wychowanki,

2) diagnozę psychologiczno –  pedagogiczną,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

4)  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

 • 5

Zespól Placówek stale współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi udzielając rzetelnych informacji o zachowaniu i postępach w nauce, przyczynie niepowodzeń, o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych, wskazuje właściwe metody i postawy rodzicielskie, poszukuje optymalnych rozwiązań w szczególności przez:

kontakty telefoniczne i listowe,

spotkania z rodzicami,

konsultacje, warsztaty, szkolenia,

wywiady środowiskowe,

zobowiązanie rodziców do współpracy z Placówką, w tym poprzez wsparcie innych instytucji (np. Sądy, kuratorzy, Ośrodki Pomocy Społecznej).

Zespół Placówek systematycznie kontaktuje się i współpracuje z instytucjami wspierającymi, do których należą: Sądy Rodzinne, Policja, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Poradnie Specjalistyczne (Poradnie Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnień), Powiatowe Centra Pomocy Społecznej, Starostwa Powiatowe, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, placówki interwencyjne, formy pieczy zastępczej, Organizacje Pozarządowe i in. w celu uregulowania sytuacji prawnej, rodzinnej, edukacyjnej, materialnej, zdrowotnej dziecka oraz w zakresie realizacji zadań statutowych Placówki.

 • 6
 1. Szczegółowe cele oraz zadania Zespołu Placówek w zakresie profilaktyki i wychowania określa dokument pod nazwą „Program Profilaktyczno – Wychowawczy”, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów.
 2. Celem programu profilaktyczno – wychowawczego jest:

1) eliminowanie, minimalizowanie i zapobieganie przejawom uzależnienia uczniów od wszelkiego rodzaju używek oraz podejmowania przez nich zachowań ryzykownych                         i aspołecznych,

2) osiągnięcie oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku absolwenta Zespołu.

 1. Program Profilaktyczno – Wychowawczy uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.
 2. W oparciu o Program Profilaktyczno – Wychowawczy opracowuje się plan pracy wychowawczej zespołów wychowawczych oraz plan pracy wychowawcy klasowego.
 3. Program Profilaktyczno – Wychowawczy może być modyfikowany w zależności od priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne oraz ze względu na występujące problemy wychowawcze i zagrożenia, z zachowaniem procedury, o której mówi pkt. 2
 4. Nauczyciele i wychowawcy realizują obowiązujący w Zespole Program Profilaktyczno – Wychowawczy.
 5. Pracownicy niepedagogiczni Ośrodka oraz rodzice, w miarę możliwości, wspierają realizację obowiązującego programu.
 • 7
 1. Zespół Placówek umożliwia uczniom, w tym wymagającym szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej, możliwość uczestnictwa                          w indywidualnych lub grupowych zajęciach w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania,

2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych:

 1. a) korekcyjno – kompensacyjnych,
 2. b) logopedycznych,
 3. c) socjoterapeutycznych,
 4. d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) praktycznej nauki zawodu,

4) porad i konsultacji.

 1. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, zakłada się stałą i systematyczną kontrolę wychowanków, realizację założeń programu wychowawczego i profilaktyki oraz współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę Placówki.
 2. Placówka zapewnia warunki do nauki, wychowania i opieki uwzględniające bezpieczeństwo i potrzeby wychowanków wykorzystując posiadaną bazę lokalową.
 3. Opieka zdrowotna w Placówce realizowana jest w oparciu o ZOZ w Skarżysku – Kamiennej. W szczególnych przypadkach wychowankowie korzystają z usług poradni specjalistycznych.
 4. Ośrodek współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) i innymi instytucjami poprzez:

1) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej                          i edukacyjnej,

2) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), w zakresie unikania zachowań ryzykownych,

3) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej oraz kontakt  z instytucjami                        i organizacjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków,

4) podejmowanie indywidualnych działań interwencyjnych w przypadku zachowań szczególnie zagrażających zdrowiu lub życiu wychowanków,  w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 1. Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym realizując założenia procesu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego poprzez:

1) zawieranie umów partnerskich z instytucjami, stowarzyszeniami  i organizacjami pozarządowymi na warunkach  określonych w art. 56 Ustawy o Systemie Oświaty,

2) tworzenie programów edukacyjno – wychowawczych realizowanych przez dzieci                        i młodzież Placówki, skierowanych ponadto do szerszego grona odbiorców ze środowiska lokalnego,

3) stałą współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji praktyk studenckich.

ROZDZIAŁ II

ORGAN PROWADZĄCY ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

 • 8
 1. Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Skarżyski z siedzibą przy ul. Konarskiego 20.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.
 3. Placówka jest jednostką budżetową Powiatu Skarżyskiego, rozliczana bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej.

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ ICH KOMPETENCJE

 • 9
 1. Organami Zespołu są:

1)        Dyrektor Placówki,

2)        Rada Pedagogiczna,

3)        Samorząd Wychowanków.

 1. Statut Placówki zapewnia każdemu z organów możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych odrębnymi przepisami.
 • 10

Dyrektor Zespołu w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno –wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej Placówki oraz jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników.

 1. Do kompetencji Dyrektora Zespołu w szczególności należy:

1)        kierowanie działalnością Placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)        sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego  rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)        realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

5)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Placówki i ponoszenie  odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Placówki,

7)        wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor Zespołu decyduje w sprawach:

1)        zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Placówki,

2)        przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Placówki,

3)        występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Placówki.

 1. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami Placówki, zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy tymi organami.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor ds. dydaktycznych.
 3. Szczegółowy tryb powołania i odwołania Dyrektora Zespołu Placówek określają odrębne przepisy.
 4. Dyrektor Zespołu wykonuje również inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 5. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.  Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. Dyrektor przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Placówki.
 7. Przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 8. Podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego.
 9. Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną.

12.Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 • 11
 1. Rada Pedagogiczna Placówki jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej Placówki wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  Zespole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia                        są protokołowane w formie elektronicznej. 
 4. Obecność na Radzie Pedagogicznej jest obowiązkowa.
 5. Członkowie Rady Pedagogicznej usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu
  w formie  pisemnej lub ustnej  przewodniczącemu Rady.
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności                       co najmniej połowy jej członków.
 7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie planów pracy Placówki,

2)        podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)        podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)        ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Placówki,

5)        występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie                   z funkcji Dyrektora,

6)        delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

7)        uchwalanie statutu i wprowadzanie zmian (nowelizacje) do statutu,

8)        podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki Placówki,

9)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i wychowanków,

10)      wykonywanie kompetencji przewidzianych dla Rady Zespołu Placówek,

11) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Placówki.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)        organizację pracy Placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych pozalekcyjnych i wychowawczych,

2)        projekt planu finansowego Placówki,

3)        propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,

4)        wnioski Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom nagród i innych  wyróżnień.

5) zestaw podręczników w nowym roku szkolnym,

6) kandydatów na stanowisko wicedyrektora i kierowników internatów.

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.
 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie ogłoszeń na tablicy w pokoju nauczycielskim oraz  wydaje  zarządzenia  i  komunikaty  w  formie   pisemnej,  wykładając    je do wglądu w pokoju nauczycielskim.
 • 12
 1. Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Zespołu. W Placówce funkcjonują dwa Samorządy Wychowanków, oddzielnie dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i oddzielnie dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
 2. Organem wykonawczym samorządu wychowanków jest Zarząd Samorządu Wychowanków.
 3. Zarząd Samorządu Wychowanków jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków.
 4. Zasady działania Samorządu Wychowanków i jego organów określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym i bezpośrednim.
 5. Do zadań Samorządu należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania wychowanków                        i pracowników pedagogicznych,

2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,

3) organizuje pracę wolontarystyczną wychowanków, 

4) współdziałanie z władzami Ośrodka w zapewnieniu wychowankom należytych warunków    do nauki i wychowania,

5) dbanie o mienie Ośrodka,

6) organizowanie pomocy koleżeńskiej wychowankom napotykającym na trudności w nauce,

7) zapobieganie konfliktom między wychowankami, wychowankami  a pracownikami pedagogicznymi,

8) dbanie o dobre imię i honor Ośrodka.

 1. Szczegółowe zadania, kompetencje i obszary działania określa Regulamin Samorządu Wychowanków.
 • 13
 1. Organy Placówki współpracują ze sobą w celu:

1)        podejmowania decyzji w granicach posiadanych kompetencji,

2)        umożliwiania rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Placówki,

3)        zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Placówki                                  o podejmowanych i planowanych działaniach,

 1. W przypadku braku jednolitego stanowiska w sytuacji spornej ostateczną decyzję podejmuje

            Dyrektor Placówki.

Uczniowie (wychowankowie) przedstawiają wnioski i opinie organom Placówki poprzez Zarząd Samorządu Wychowanków.

Zarząd Samorządu Wychowanków przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi    Placówki lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej. 

Wnioski i opinie są rozpatrywane przez Dyrektora Placówki w terminie 7 dni, a przez Radę Pedagogiczną na najbliższym posiedzeniu.

Organy Placówki informują się wzajemnie o efektach swojej pracy i planowanych działaniach nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

Spory wynikłe pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązuje:

1)        wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie, a uczniami tej klasy,

2)        Dyrektor Zespołu – jeżeli rozstrzygnięcie wychowawcy nie zakończyło konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

 1. Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 strony sporu mogą wnieść  odwołanie        do Rady Pedagogicznej w terminie 2 tygodni od daty jego otrzymania.
 2. Postępowanie w sprawie sporu pomiędzy nauczycielami prowadzi Dyrektor Zespołu. W przypadku niezakończenia sporu postępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna na wniosek jednej    ze stron skierowany do Dyrektora Placówki w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
 3. Spory pomiędzy Dyrektorem Placówki a nauczycielami rozpatruje Rada Pedagogiczna.
 4. Spory wynikłe pomiędzy rodzicami, a innymi organami Placówki rozwiązuje Dyrektor Zespołu, a w przypadku nierozwiązania sporu – Rada Pedagogiczna.
 5. Od rozstrzygnięcia Rady Pedagogicznej w przypadkach, o których mowa w pkt. 9, 10, 11 stronom konfliktu przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego Placówkę lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny stosownie do kompetencji tych organów, w terminie 14 dni od daty otrzymania lub przyjęcia do wiadomości stanowiska Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

 • 14

Zespół jest Placówką dla dzieci i młodzieży: niedostosowanych społecznie, zagrożonych demoralizacją i niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania.

 • 15

Zespół zapewnia:

Całodobową opiekę nad wychowankami.

Opiekę nocną w Ośrodkach, którą sprawuje wychowawca grupy wychowawczej mając do pomocy, co najmniej jednego pracownika placówki.

Warunki do nauki i wychowania.

Możliwość realizacji celów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

 • 16

Zakres i czas trwania opieki świadczonej przez Placówkę jest dostosowany do sytuacji prawnej, rodzinnej i psychologicznej poszczególnych wychowanków.

 • 17

Zespół Placówek jest czynny przez cały rok we wszystkie dni tygodnia, z tym, że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest Placówką w której nie są przewidziane ferie szkolne, natomiast Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest Placówką w której są przewidziane ferie szkolne.

Istnieje możliwość zamknięcia Zespołu Placówek w dni świąteczne, ferie zimowe oraz letnie pod warunkiem, że wszyscy wychowankowie umieszczeni na podstawie postanowienia sądu otrzymają pisemną zgodę właściwego sądu na wyjazd do domu rodzinnego i brak jest przeciwwskazań wychowawczych.

Zespół Placówek może organizować dla wychowanków wypoczynek letni i zimowy poza swoja siedzibą.

 • 18

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • 19

Podstawą organizacji pracy Zespołu w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny Placówki zaopiniowany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i zatwierdzony do 25 maja każdego roku przez organ prowadzący.

Arkusz organizacyjny zawiera:

liczbę pracowników pedagogicznych;

liczbę pracowników administracyjnych i obsługowych;

ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

 

 • 20

Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest grupa wychowawcza.

Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 12.

Grupą wychowawczą opiekują się wychowawcy grupy.

Kierownik internatu wyznacza spośród wychowawców pracujących w danym dniu wychowawcę prowadzącego, który koordynuje pracę wychowawców w grupach w danym dniu.

Wychowawca realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET).  Współpracuje w tym zakresie z zespołem ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
z innymi pracownikami Zespołu Placówek, rodzicami/prawnymi opiekunami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej mający do pomocy, co najmniej jednego pracownika niepedagogicznego.

W celu realizacji zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych każda z grup dysponuje odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami do nauki, zajęć wychowawczych i snu.

Wychowankowie, którzy zgodnie z zaleceniami lekarza nie uczestniczą w zajęciach wychowawczych pozostają w sypialniach pod opieką wskazanego przez Kierownika internatu pracownika Placówki.

 • 21

 

Szczegółowy ramowy rozkład dnia, uwzględniający zmiany w czasie weekendu, świąt oraz przerw feryjnych określa regulamin pobytu wychowanka/wychowanki oddzielnie dla MOW i MOS.

 Zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza terenem Placówki po    uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora lub Wicedyrektora Zespołu.

 • 22

Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami w siedzibie szkoły sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi pielęgniarka/higienistka szkolna.

Gabinet pielęgniarki szkolnej znajduje się na parterze budynku.

Zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej ustalony jest na podstawie porozumienia                       z Kierownikiem/ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Pielęgniarka szkolna wykonuje zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy                          w urazach i nagłych zachorowaniach, przeprowadzaniem badań przesiewowych, profilaktyką i promocją zdrowia.

Szczegółowy zakres działań pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy.

Każdy uczeń udający się do lekarza winien być wpisany do „Rejestru chorych” przez nauczyciela lub innego pracownika Zespołu stwierdzającego konieczność wizyty.

 

 • 23

W zakresie realizacji zadań statutowych Zespół placówek zapewnia wychowankom możliwość korzystania z:

pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

biblioteki;

gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

sypialni;

jadalni;

świetlic;

pomieszczeń sanitarnych.

 • 24

Organizacje stałych, obowiązkowych, nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                    i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem przepisów BHP.

 • 25

W Placówce działają zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej powołane przez Dyrektora.

Dla każdego wychowanka, wskazany zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub innej specjalistycznej opinii oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, jak również możliwości psychofizycznych wychowanków.

Za realizację IPET odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

Zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej wychowankowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

 • 26

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest wychowankom przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów.

Realizowana jest we współpracy z:

 1. a) rodzicami,
 2. b) psychologiem,
 3. c) pedagogiem,
 4. d) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 5. e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;

3.Ośrodek umożliwia uczniom, w tym wymagającym szczególnego wsparcia  w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej możliwość uczestnictwa w indywidualnych lub grupowych zajęciach w formie: 

            1) zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania,

            2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych:

 1. a) korekcyjno-kompensacyjnych,
 2. b) logopedycznych,
 3. c) socjoterapeutycznych
 4. d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

            3) praktycznej nauki zawodu,

            4) zajęć prowadzonych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

            5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej,

            6) porad i konsultacji.

 1. W Ośrodku dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, zwany Programem uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Program opracowuje zespół do ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, który tworzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem.
 3. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
 4. Program opracowuje się na okres , na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie :

1) 30 dni od złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 

 1. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca klasy lub grupy wychowawczej, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi, oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
 4. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 10.
 5. Dyrektor Ośrodka zawiadamia rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.
 6. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymują na ich wniosek kopię programu.
 7. W Ośrodku organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

11) z trudności adaptacyjnych związanych różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor placówki.
 4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi zwani „specjalistami”.
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami ucznia, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: ucznia, rodziców ucznia, Dyrektora placówki, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki, poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.
 7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

3) porad i konsultacji.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom         w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów uzdolnionych i prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników nie może przekraczać 8.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników nie może przekraczać 8.
 4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników nie może przekraczać 5.
 5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników nie może przekraczać 4.
 6. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 7. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów lub słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 10. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
 11. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 12. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:

1) w przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawcę klasy, 

2) wychowawca klasy lub grupy, informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy  z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

 1. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub grupy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio wychowawca klasy lub grupy informują dyrektora o potrzebie objęcia ucznia w/w pomocą oraz planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej, Dyrektor, szkoły lub placówki, ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 3. Wychowawca klasy lub grupy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
 4. Dyrektor placówki, może wyznaczyć inną niż wymieniona osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w placówce.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin,  w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania  udzielania  uczniowi pomocy  psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ustala Dyrektor, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 7. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 8. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami.
 9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
 10. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w placówce rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 12. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, zakłada się stałą i systematyczną kontrolę wychowanków, realizację założeń programu wychowawczego i profilaktyki oraz współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę Zespołu Placówek.
 13. Zespół Placówek współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) i innymi instytucjami poprzez:

     1) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej                                                                                                              i edukacyjnej,

2) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), w zakresie unikania zachowań ryzykownych,

 3) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej oraz kontakt z instytucjami                i organizacjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków,

          4) podejmowanie indywidualnych działań interwencyjnych w przypadku zachowań szczególnie zagrażających zdrowiu lub życiu wychowanków, w porozumieniu                      z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 • 27

Szczegółowe zasady korzystania z monitoringu określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PLACÓWKI

 • 28
 1. W Zespole zatrudnieni są następujący pracownicy:

Dyrektor Zespołu;

Wicedyrektor;

Kierownik internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego;

Kierownik internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;

wychowawcy grup wychowawczych;

nauczyciele; 

psycholodzy;

pedagodzy;

doradca zawodowy;

bibliotekarz;

pracownicy administracyjni; 

pracownicy obsługi;

 opiekunowie nocni;

 1. Normy zatrudnienia określa arkusz organizacyjny.

Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 • 29

Wicedyrektora powołuje Dyrektor Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wicedyrektor organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczną Placówki, a w szczególności do jego obowiązków należy:

koordynowanie i nadzorowanie pracy dydaktycznej nauczycieli,

nadzorowanie realizacji planów pracy dydaktycznej, planów pracy wychowawców klas, przygotowywanie okresowych sprawozdań z ich wykonania,

sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym obserwacja zajęć lekcyjnych
w szkole,

organizowanie pracy oddziałów klasowych,

organizowanie przyjmowania uczniów – wychowanków,

zapewnienie uczniom i wychowankom bezpieczeństwa, opieki medycznej
i odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych,

koordynowanie współpracy wychowawców i nauczycieli oraz współpracy z rodzicami,

koordynowanie działań podejmowanych w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanków w Placówce,

bezpośrednie nadzorowanie pracy wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga, psychologa,

dokumentowanie swojej pracy, szczególnie czynności o charakterze kontrolno- instruktażowym, prowadzenie obowiązującej dokumentacji związanej z powierzonym zakresem.

 • 30
 1. Internatem kieruje Kierownik internatu, organizując jego pracę w oparciu o opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną roczny plan pracy wychowawczej, uwzględniający specyfikę Ośrodka, jego wychowanków oraz perspektywiczny program rozwoju Ośrodka.
 2. Kierownik internatu w szczególności:

1) planuje, organizuje i sprawuje bezpośredni, ciągły nadzór nad pracą internatu,

2) stwarza wychowankom odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku  w internacie,

3) ustala wspólnie z wychowawcami oraz Zespołem Wychowawczym zadania związane                       z procesem wychowawczym dziecka i kierowania jego prawidłowym przebiegiem,

4) udziela pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków  w Ośrodku,

5) udziela porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych,

6) dokonuje wspólnie z Zespołem  i młodzieżą oceny ich pracy i zachowania,

7) troszczy się o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz tworzy warunki kształtowania nawyków higienicznych,

8) uczestniczy w zebraniach zespołów Rady Pedagogicznej,

9) prowadzi obowiązującą dokumentację działalności internatu,

10) pełni dodatkowe czynności w ramach kompetencji zleconych przez Dyrektora Ośrodka.

 • 31

Do zadań wychowawcy grupy wychowawczej należy w szczególności:

organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowanków, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,

systematyczne prowadzenie obserwacji wychowanków powierzonej grupy, konsultowanie własnych spostrzeżeń o wychowankach z pedagogiem, psychologiem, lekarzem, nauczycielami i innymi pracownikami Placówki zajmującymi się wychowankami tej grupy, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,

opracowywanie i realizowanie programów terapeutyczno – wychowawczych                        dla poszczególnych wychowanków,

aktualizowanie informacji o rodzinie i środowisku wychowanków grupy, oddziaływanie pedagogiczne na rodziny wychowanków, przygotowanie wychowanków do powrotu                 do rodziny,

sporządzanie opinii o wychowankach powierzonej grupy, wnioskowanie
w sprawach urlopowania, przedłużania pobytu, zwolnień z Placówki, przeniesienia,

organizowanie i nadzorowanie samodzielnego przygotowania posiłków (kolacji) przez młodzież,

opracowanie wspólnie z grupą, zapisanie i respektowanie zasad postępowania obowiązujących przy przygotowywaniu posiłków w tym:

zasad określających sprawiedliwy, akceptowany przez wychowanków zakres                  i podział obowiązków,

zasad umożliwiających spełnienie podstawowych wymogów bezpieczeństwa oraz higieny (czyste ręce, czyste naczynia, brak infekcji u osób przygotowujących posiłek itp.)

Wychowawca jest odpowiedzialny za realizację indywidualnego programu pracy
z wychowankiem, odpowiednio resocjalizacyjnego lub terapeutycznego. Wychowawca współpracuje w tym zakresie z innymi pracownikami Placówki, rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. Wychowawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez Placówkę oraz za skutki wypadków wynikających                           z niedopełnienia obowiązków wychowawczych w tym zakresie.

 

 • 32

W Placówce wprowadza się funkcję wychowawcy prowadzącego. Do obowiązków wychowawcy prowadzącego należy:

przejęcie obowiązków kierownika w razie jego nieobecności,

podejmowanie decyzji dotyczących spraw organizacyjnych w Placówce,

informowanie Dyrekcji o zdarzeniach zaistniałych w czasie dyżurów tj. ucieczki, bójki, samookaleczenia, interwencje Policji, Pogotowia Ratunkowego,

jest zobowiązany do wprowadzania czynności określonych procedurami postępowania               w sytuacjach zagrożenia,

odpowiada za ład i porządek na dyżurze (porządki wokół budynku, w sypialniach, świetlicach, pracowniach, w łaźni, w łazienkach).

Wychowawca prowadzący dokumentuje swoje działania w dzienniku wychowawcy     prowadzącego.

 • 33

Szczegółowe zadania nauczycieli, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego regulują odrębne przepisy, a ich szczegółowy zakres działań ujęty został w Statutach Szkół wchodzących w skład Zespołu Placówek.

 • 34

W Zespole Placówek funkcjonuje biblioteka szkolna.

Szczegółowy zakres działań biblioteki i pracy bibliotekarza regulują odrębne przepisy,              a ich treść zawiera Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 w ZPRW.

 • 35
 1. W Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych działa koordynator do spraw bezpieczeństwa.
 2. Do zadań koordynatora należy:

integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, wychowawców, uczniów/wychowanków, rodziców) oraz innych osób współpracujących                                  ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa,

koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego
w Ośrodku programu profilaktyczno-wychowawczego, a także programów społecznych, w których Placówka bierze udział,

wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki Placówki procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych,

pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (Policja, Straż Pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży poprzez:

systematyczne uaktualnianie programu profilaktyczno-wychowawczego,

dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną,

promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

dokumentowanie działań i doskonalenie własne.

 • 36

Obowiązki i zadania pracowników administracyjno –  ekonomicznych, obsługi oraz opiekunów nocnych regulują odrębne przepisy.

Szczegółowe zakresy obowiązków dla każdego pracownika ustala Dyrektor Placówki.

 • 37

W Zespole Placówek Resocjalizacyjno –  Wychowawczych zatrudniającym więcej niż 15 pracowników pedagogicznych może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 • 38

Dyrektor Placówki, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE

 • 39

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przebywają chłopcy i dziewczęta w wieku od 11 do 18 lat, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się                           i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym                       i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz socjoterapii,

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przebywają chłopcy i dziewczęta w wieku od 13 do 18 lat, niedostosowani społecznie, wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek mogą przebywać wychowankowie i wychowanki, którzy ukończyli 18 lat.

Pobyt wychowanków w Zespole jest bezpłatny.

Odpłatność za wyżywienie ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

Rodzice/opiekunowie wychowanka zobowiązani są do wyposażenia swoich dzieci                     w odzież i inne przedmioty użytku osobistego, jak również podręczniki i przybory szkolne.

 • 40

Szczegóły pobytu wychowanka/wychowanki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii regulują regulaminy pobytu                   w MOW i MOS, uwzględnionych jest w nich:

prawa i obowiązki;

przywileje i nagrody;

przewinienia i kary;

zasady urlopowania;

zasady pobytu wychowanków pełnoletnich w MOS;

odwiedziny;

harmonogram dnia;

Zasady zwalniania i skreślania z list wychowanków Placówki regulują odrębne przepisy.

 • 41

Wychowanek /wychowanka maja prawo do:

Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania.

Opieki wychowawczej, zdrowotnej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną bądź psychiczną.

Rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, pomocy ze strony nauczycieli, wychowawców i kolegów.

Korzystania z poradnictwa i opieki psychologiczno-pedagogicznej, korzystania z pomocy   w usamodzielnianiu.

Przejawiania własnej inicjatywy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Przedstawiania pracownikom pedagogicznym swoich problemów oraz uzyskania od nich stosownej pomocy.

Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw powierzonych w zaufaniu.

Pomocy w przygotowaniu do zajęć szkolnych, w nadrabianiu zaległości programowych, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

Pomocy w przygotowaniu do samodzielności po opuszczeniu placówki, znalezieniu szkoły.

Informowania o podejmowanych czynnościach prawnych, wychowawczych, związanych
z pobytem w Placówce.

Informacji, do znajomości swoich praw oraz procedur odwoławczych w sytuacji, kiedy prawa nie są respektowane.

Poszanowania godności osobistej, intymności, prywatności korespondencji. Wyjątek stanowią paczki pocztowe, które otwierane są w obecności wychowawcy.

Korzystania z pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowawczych, rekreacyjnych, pracowni komputerowej, świetlic.

Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, uczestniczenia w imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, wycieczkach, organizowanych przez Placówkę, zgodnie                      z regulaminem.

Przyjmowania gości, w tym osób spoza rodziny, na zasadach określonych w regulaminie.

Wyjazdów do rodziców/opiekunów, utrzymywanie stałego kontaktu pisemnego                            i telefonicznego (na koszt Placówki) z domem rodzinnym i osobami bliskimi.

Poufności rozmowy telefonicznej.

Korzystania  ze swoich telefonów komórkowych:

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  określa regulamin pobytu wychowanka/wychowanki,

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym określa regulamin pobytu wychowanka/wychowanki.

Odpowiednich warunków socjalno – bytowych i sanitarnych.

Pod opieką wychowawcy uczestniczenia we mszy świętej w niedzielę i dni świąteczne, praktykowania religii lub wyznania, oraz posiadania książek lub literatury dotyczącej religii lub wyznania.

Wpływania na życie Ośrodka poprzez działalność samorządową.

Dokonywania zakupów, podczas wyjścia do sklepu pod opieką wychowawców.

Do codziennych zajęć na świeżym powietrzu w wymiarze, co najmniej dwóch godzin, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

 • 42

Wychowanek/wychowanka ma obowiązek:

Przestrzegać regulaminu Placówki.

Uczestniczyć w procesie resocjalizacji i socjoterapii.

Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek i personelu Placówki, i zachowywać się wobec nich zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami.

Przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji, przemocy i brutalności oraz innym aktom łamania regulaminu.

Wystrzegać się szkodliwych nałogów (palenia papierosów, picia alkoholu, odurzania się środkami psychoaktywnymi).

Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu Ośrodka.

Szanować symbole państwowe i religijne, dbać o dobre imię Placówki.

Wyrażać myśli, poglądy i przekonania, w szczególności dotyczące życia w Placówce,

   a także światopoglądowe i religijne  o ile nie narażają podmiotowości i godności innych osób.

Szanować mienie i sprzęt Placówki, (za zniszczone mienie odpowiedzialność finansową ponosi wychowanek/ wychowanka lub jego/jej rodzice).

Utrzymywać ład i porządek w sypialniach grupowych oraz podczas korzystania z toalety                 i łazienki.

Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę wyglądu, zakładać odzież dostosowaną do warunków pogodowych.

Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów.

Terminowo powracać z udzielanych przepustek. Po powrocie do Placówki oddać legitymację oraz podpisaną przez rodziców/ opiekuna prawnego przepustkę, a także zdać do depozytu wszystkie wartościowe przedmioty oraz pieniądze wnoszone na teren Placówki.

Przestrzegać zakazu posiadania i używania przez wychowanków i wychowanki MOS                    i MOW telefonów komórkowych, akcesoriów komórkowych, oraz innych sprzętów elektronicznych poza wyznaczonymi godzinami.

Przestrzegać ciszy nocnej po godzinie 21.30.

Przestrzegać zakazu wnoszenia na teren Placówki, przyjmowania i posiadania używek typu: napoje energetyzujące i środki zmieniające świadomość (papierosy, alkohol, narkotyki, gaz do zapalniczek, dezodoranty, przybory toaletowe w aerozolu, kleje, dopalacze, rozpuszczalniki, lekarstwa, leki psychotropowe, rośliny halucynogenne).

Przestrzegać zakazu wnoszenia, posiadania i używania ostrych przedmiotów oraz niebezpiecznych narzędzi.

Przestrzegać zakazu pożyczania, handlu czy wymiany odzieży oraz przedmiotów osobistych i pieniędzy.

Odpowiednio zachowywać się podczas wyjść poza Placówkę w trakcie spacerów, zajęć grupowych, indywidualnych wyjść na przepustki.

Wykonywać powierzone dyżury porządkowe.

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania posiłków w kuchni i na stołówce.

Na bieżąco przygotowywać się do zajęć lekcyjnych (odrabianie lekcji, noszenie podręczników, książek, przyborów szkolnych).

Wykonywać polecenia wychowawców, opiekunów związanych z pobytem w placówce, organizowanymi zajęciami wychowawczymi, szkolnymi.

Dbać o swój rozwój psychofizyczny i osobowościowy.

Zgłaszać pracownikom wszelkie przejawy naruszania zasad współżycia społecznego                     w Placówce.

 • 43
 1. Placówka zapewnia opiekę wychowankom w ciąży. Ciąża nie wyklucza dalszego pobytu wychowanki w Ośrodku.
 2. O ciąży małoletniej wychowanki przebywającej w ośrodku, dyrektor ośrodka powiadamia, stosownie do sytuacji prawnej, jej rodziców lub opiekunów prawnych oraz właściwy sąd rejonowy.
 3. Szczególną opiekę zapewnia ośrodek wychowance w ciąży:

a/ czuwa nad prawidłowym przebiegiem ciąży poprzez konsultacje z lekarzem prowadzącym;

b/ prowadzi zajęcia psychoedukacyjne do porodu i macierzyństwa;

c/ współdziała w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem;

d/ udziela pomocy w uzyskaniu niezbędnego wyposażenia dla dziecka od instytucji pomocowych.

 1. W przypadku ciąży i porodu wychowanki pozbawionej opieki rodzicielskiej, Ośrodek podejmuje działania w celu umieszczenia jej w Domu Samotnej Matki, Domu Małego Dziecka lub innej tego typu placówki.

ROZDZIAŁ VII

DOKUMENTACJA PLACÓWKI

 • 44
 1. Zespół Placówek prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania i wychowania,     a w szczególności:

księgę uczniów – oddzielnie dla każdego typu szkół. W księgach oprócz danych osobowych odnotowuje się datę przyjęcia do szkoły, datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia,

 dzienniki lekcyjne – prowadzone dla każdego oddziału, w których dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym, dane osobowe uczniów, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych oraz nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia,

arkusze ocen – dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole. Wpis                        w arkuszu dokonuje się na podstawie danych zawartych w: księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach rady pedagogicznej, protokołach egzaminów. Arkusz zawiera adnotacje o wydaniu świadectwa szkolnego, a w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen,

księga arkuszy ocen – stanowi wykaz uczniów i arkusze ocen uczniów, którzy w danym roku opuścili lub ukończyli szkołę,

dzienniki zajęć specjalistów,

dokumentację osobistą wychowanka,

 1. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania uczniów oraz ukończenia szkoły.
 2. Dokumentację związaną z organizacją pracy w Zespole stanowią:

arkusze organizacyjne z aneksami,

rozkłady zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,

przydziały obowiązków i czynności dodatkowych,

roczne plany pracy,

inne dokumenty określone odrębnymi przepisami m.in. dokumenty księgowe, umowy, itp.,

 1. Procedura postępowania kryzysowego i szczegółowe zasady postępowania dotyczące zdarzeń regulują „Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych”.

Działania interwencyjne:

 1. a) w przypadku uzyskania informacji, że wychowanek/wychowanka Zespołu Palcówek używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź zachowuje się agresywnie stwarzając zagrożenie dla siebie lub innych wychowanków uchyla się od obowiązku szkolnego,
 2. b) w przypadku, gdy wychowawca lub nauczyciel podejrzewa, że na terenie Zespołu Placówek znajduje się wychowanek/wychowanka będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 3. c) w przypadku, gdy nauczyciel lub wychowawca znajdzie na terenie Zespołu Placówek substancję przypominającą wyglądem narkotyk,
 4. d) w przypadku, gdy wychowawca lub nauczyciel podejrzewa, że wychowanek/wychowanka posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk;
 5. e) postępowanie wobec wychowanka/wychowanki – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa (cyberprzemocy, agresji, dewastacji mienia, naruszenia godności osobistej itp.),
 6. f) postępowanie wobec wychowanka/wychowanki, który stał się ofiarą,
 7. g) sposób postępowania w sytuacjach pojawienia się na terenie Zespołu Placówek materiałów wybuchowych, broni, substancji chemicznych,
 8. h) sposób postępowania w sytuacji zagrożenia pożarowego na terenie Placówki,
 9. i) sposób postępowania w przypadku ucieczki wychowanka/wychowanki,

j)sposób postępowania w przypadku zaburzeń psychicznych, samookaleczeń i prób      samobójczych wychowanków/wychowanek,

 1. k) postępowanie związane z zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego,
 2. l) sposób postępowania w sytuacji ewakuacji z budynku Placówki,

ł) sposób  postępowania w sytuacji zakłócanie toku lekcji,

 1. m) sposób postępowania w sytuacji wypadku wychowanka/ wychowanki
 2. n) sposób postępowania w sytuacji zagrożenie chorobą zakaźną.
 1. Placówka prowadzi następującą dokumentację dodatkową:

rejestr przepustek wychowanków,

rejestr ucieczek z Placówki,

rejestr chorych,

dziennik opiekunów nocnych,

rejestr interwencji Policji i Pogotowia,

 rejestr wyjść  z Placówki.

 • 45

 

 1. W placówce odnotowuje się przepustki udzielane na wyjazdy, obejmujące wyjazdy wychowanków poza teren miasta Skarżysko – Kamienna z wyjątkiem wyjazdów do lekarzy, na konsultacje, badania itp. Do oddzielnych segregatorów wychowanków MOS i MOW wpisuje się nazwisko i imię wychowanka, datę i godzinę zwolnienia oraz przewidywanego i faktycznego powrotu, cel wyjazdu, nazwisko i imię zwalniającego i podpis osoby stwierdzającej powrót.
 2. Do rejestru ucieczek z Placówki wpisuje się: nazwisko i imię wychowanka, datę i godzinę opuszczenia Placówki, okoliczności, datę zgłoszenia na policję, do sądu i inne podjęte działania oraz nazwisko i imię dokonującego wpisu i potwierdzającego powrót wychowanka.
 3. Rejestr chorych zawiera imię i nazwisko wychowanka, datę wizyty lekarskiej, zalecenia lekarskie oraz sposób dawkowania leków.
 4. Do dziennika opiekunów nocnych wpisuje się stan liczbowy wychowanków, informacje
  o przebiegu dyżuru nocnego, stanu kontroli sypialni oraz czytelne podpisy wszystkich opiekunów nocnych.
 5. Interwencje Policji i Pogotowia, zawierające informację o tym, kto zgłosił interwencję,
  w jakim celu, do jakiego wychowanka, kiedy i w jakim czasie znajdują się w zeszytach wychowawców prowadzących.
 6. Rejestr wyjść z Placówki  zawiera cel wyjścia, miejsce i przewidywany czas pobytu      uczniów poza terenem szkoły, liczbę uczniów opuszczających Placówkę, liczbę opiekunów, osobę odpowiedzialną za pobyt uczniów poza terenem Placówki.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 46

Regulaminy określające działalność organów Placówki, a w szczególności wynikające z nich cele i zadania nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również
z przepisami wykonawczymi do Ustawy o Systemie Oświaty.

 • 47

Placówka używa pieczęci urzędowych według ustalonego wzoru o treści:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

,

     2) Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-      Wychowawczych

,

     3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Skarżysku – Kamiennej (do legitymacji)

     4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Skarżysku – Kamiennej (do legitymacji)

Placówka używa pieczęci podłużnych (stempli) o treści:

Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych, ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko – Kamienna, tel./fax 41 25 43 083, 41 25 23 021, NIP: 663- 186-82-31  REGON: 260625112

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko – Kamienna tel./fax 41 25 43 083, 41 25 23 021, REGON: 260625112

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko – Kamienna tel./fax 41 25 43 083, 41 25 23 021, REGON: 260625112

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko – Kamienna tel./fax 41 25 43 083, 41 25 23 021

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko – Kamienna tel./fax 41 25 43 083, 41 25 23 021

 • 48

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Placówki określają odrębne przepisy.

 • 49
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Placówki i zatwierdza, w drodze uchwały jego zmiany.
 2. Prawo zgłaszania poprawek i zmian do Statutu przysługuje wszystkim organom Placówki.
 3. Statut Placówki uchwala Rada Pedagogiczna większością dwóch trzecich głosów
  w obecności, co najmniej połowy jej składu.
 4. Po dokonaniu trzech kolejnych zmian Statutu Dyrektor Placówki zobowiązany jest
  do opracowania jego tekstu jednolitego.
 5. Dyrektor Placówki jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu prowadzącego
  o każdej dokonanej zmianie Statutu Placówki, a po opracowaniu jego tekstu jednolitego przesłania go do organu prowadzącego w formie pisemnej i elektronicznej.
 • 50

Statut Placówki podaje się do publicznej wiadomości w następujący sposób:

Umieszczenie tekstu na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej,

Umieszczenie tekstu statutu na stronie internetowej Placówki,

Do wglądu zainteresowanych w bibliotece szkolnej.

 • 51

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ……………..2020 roku przyjęto do stosowania.

Skip to content