SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski


Zarządzenie Nr 27/2019 Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej z dnia 27 grudnia 2019r.
w sprawie: wprowadzenia “Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”
Na podstawie Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej “Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej”.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników placówki do zapoznania się z “Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej” oraz jego przestrzegania i stosowania.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.
Załącznik: Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131 

Regulamin  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w  Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz.46).

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

 • 1.

 

 1. Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
 • Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej – w każdy wtorek w godzinach od 10ºº do 12ºº w gabinecie dyrektora;
 • pracowników wyznaczonych imiennie (załącznik nr 1) przez dyrektora szkoły – codziennie w godzinach pracy oraz w każdy czwartek w godzinach od 153º do 17ºº .

 

 1. Skargi mogą być wnoszone:
 • pisemnie;
 • telefonicznie lub za pomocą dalekopisu;
 • telefaksem;
 • pocztą elektroniczną;
 • ustnie do protokołu – załącznik nr 2.

 

 1. Pracownik przyjmujący skargę/wniosek potwierdza złożenie skargi/wniosku, jeżeli osoba je wnosząca zażąda potwierdzenia.

 

 1. Pracownik przyjmujący skargę/wniosek obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Dyrektorowi.

 

 1. W Zespole Placówek resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej prowadzi się Rejestr skarg i wniosków wg wzoru – załącznik nr 3.

Rejestr skarg i wniosków przechowuje się w sekretariacie szkoły.

 

 1. Rejestr skarg i wniosków posiada następujące rubryki:
 • liczba porządkowa;
 • data wpływu skargi/wniosku;
 • data rejestrowania skargi/wniosku;
 • adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek;
 • informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek;
 • termin załatwienia skargi/wniosku;
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku;
 • data rozpatrzenia;
 • krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.
 1. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimy.

 

 1. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

 1. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

 

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

 

 • 2.

 

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje Dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, Dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji Placówki, należy zarejestrować,
  a następnie pismem przewodnim w terminie 7 dni przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać w terminie 7 dni właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać
  w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
 8. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

 

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

 • 3.

 

 1. Pracownik upoważniony do rozpatrywania skarg/wniosków jest zobowiązany przestrzegać następującej kolejności działań:
 • przyjęcie, kwalifikowanie i rejestracja skargi/wniosku;
 • analiza treści skargi/wniosku;
 • określenie i wyszczególnienie zarzutów;
 • w przypadku, gdy z treści skargi/wniosku nie można ustalić jej przedmiotu – wezwać skarżącego do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania;
 • przeanalizowanie zarzutów w aspekcie prawnym;
 • zaplanowanie trybu działań /czynności postępowania wyjaśniającego, w tym:
 • ustalenie źródeł informacji, trybu i form ich zbierania,
 • ustalenie wykazu dokumentów przewidzianych do kontroli, badania,
 • przygotowanie narzędzi wspomagających wyjaśnienie sprawy, np. ankiet, listy pytań, kwestionariusza wywiadu, arkusza diagnostycznego, itp.,
 • w przypadku braku możliwości załatwienia skargi/wniosku w określonym terminie przygotować zawiadomienie o przedłużeniu okresu rozpatrywania skargi/wniosku wraz
  z podaniem przyczyny i planowanego terminy zakończenia;
 • analiza zebranych materiałów w postępowaniu wyjaśniającym, ustalenie stanu faktycznego, odniesienie się do stanu prawnego i zasadności zarzutów;
 • opracowanie projektu odpowiedzi na skargę/ wniosek;
 • sformułowanie wniosków do dalszej pracy celem poprawy wskazanego obszaru pracy szkoły, w przypadku, gdy skarga / wniosek były zasadne.

 

 • 4.

 

 1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
 • oryginał skargi/wniosku;
 • notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego;
 • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;
 • odpowiedź do skarżącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;
 • inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 

 1. Zawiadomienie o załatwienia wniosku/skargi zawiera:
 • oznaczenie organu, od którego pochodzi;
 • wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się
  do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku;
 • podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej
  do załatwienia skargi/ wniosku, a w przypadku, gdy zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego odpowiedź opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym;

 

 1. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi/wniosku powinno zawierać oprócz zapisów, jak w punktach 1-3, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 1 kpa.

 

 1. W  przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę (chodzi oczywiście o pierwszą skargę), a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia tej skargi może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednia adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

 1. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

 

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 

 • 5.

 

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Skargę/wniosek rozpatruje się:
 • do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny;
 • do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;
 • do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana, po wcześniejszym powiadomieniu wnioskodawcy lub skarżącego.

 

 1. Do siedmiu dni należy:
 • przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego
  lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu;
 • przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości;
 • przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów;
 • przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku
  z podaniem powodów tego przesunięcia;
 • zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku;
 • udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.
 1. W razie niezałatwienia skargi/ wniosku w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

 

 

 

 

Załączniki:

 

 1. protokół przyjęcia skargi ustnej;
 2. protokół przyjęcia skargi ustnej z potwierdzeniem;
 3. notatka służbowa;
 4. imienny wykaz osób uprawnionych do rozpatrywania skarg i wniosków;
 5. wzór rejestru skarg i wniosków.

Skarżysko-Kamienna, 27.12.2019

Dyrektor

Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

     w Skarżysku-Kamiennej

Załącznik nr 1
do Regulaminu  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w  Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131

 

 

 

Protokół przyjęcia skargi ustnej

 

w dniu  ……………………………………., godzina …………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię oraz stanowisko pracownika przyjmującego skargę)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię oraz adres osoby wnoszącej skargę)

 

 

zarzut

argumenty, fakty, data

źródła informacji
(świadek, dokument)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz dokumentów (kopii) załączonych do skargi

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

……………………………………………….                                               ……………………………………………..

      ( podpis osoby wnoszącej skargę )                                                     ( podpis pracownika przyjmującego skargę)

                           

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w  Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131

 

 

 

 

 

Protokół  przyjęcia  skargi  ustnej

 

 

 

W dniu……………………. Pan/Pani……………………………………………………..

 

zamieszkały

 

………………………………………………………………………………………………..

 

tel.   

 

……………………………………………………………………………….………………..

 

 

Złożył(a) skargę dotyczącą

………………………………………………………………………………………….

 

Do skargi załączono następujące dokumenty:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………….                                               ……………………………………………..

      ( podpis osoby wnoszącej skargę )                                                     ( podpis pracownika przyjmującego skargę)

Załącznik nr 3
do Regulaminu  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w  Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131

 

 

Notatka służbowa

 

Z postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez

 

………………………………….………………………………………………………………

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

 

w sprawie skargi nr……………………………………………………………………………

 

złożonej przez………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę)

 

a dotyczącej: ( wskazać zarzuty )

 

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W trakcie postępowania wyjaśniającego podjęto następujące czynności:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono:

(podać stan faktyczny i odniesienia do stanu prawnego z podstawą prawną)

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W czasie badania sprawy poczyniono następujące spostrzeżenia:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Wobec powyższego należy:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

………………..……………

      (podpis, stanowisko służbowe)

Załącznik nr 4
do Regulaminu  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w  Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131


Załącznik nr 5

do Regulaminu  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w  Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131

 

Rejestr skarg i wniosków

L.p.

Data wpływu

Data zarejestrowania

Adres osoby lub instytucji wnoszącej

Skarga/ wniosek dotyczy:

Termin załatwienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW

UPOWAŻNIONYCH DO PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

 

Lp.

Nazwisko i imię pracownika

stanowisko

termin

uwagi

od dnia

do dnia

1.        

 

 

 

 

 

2.        

 

 

 

 

 

3.        

 

 

 

 

 

4.        

 

 

 

 

 

5.        

 

 

 

 

 

6.        

 

 

 

 

 

7.        

 

 

 

 

 

8.        

 

 

 

 

 

9.        

 

 

 

 

 

10.     

 

 

 

 

 

Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski

w każdy wtorek
w godzinach od 10ºº do 12ºº

w imieniu Dyrektora
skargi i wnioski przyjmowane są

w każdy czwartek w godzinach od 153º do 17ºº

 

Poniżej do pobrania dokument dot. skarg i wniosków 

Skip to content