boy, hole, hiding

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii powołany uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2006 roku (Nr 290/XLII/2006), działalność swoją rozpoczął 1 września 2006 roku jako jedyna wówczas placówka w Polsce przyjmująca młodzież z lekkim upośledzeniem umysłowym.

“Potrzebny nam ktoś, kto w nas wierzy.
Ktoś, kto myśli o nas pozytywnie
Ktoś, kto zauważa nasze zalety, a nie wyszukuje wad.
Ktoś, kto widzi w nas dobro, jest naszym przyjacielem.”

Elbert Hubbard

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzi naukę w:
• Szkoła Podstawowa – klasy IV, V, VI, VII, VIII
• Szkoła Branżowa I Stopnia – kucharz – klasy I, II, III
Co nas wyróżnia:
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• wieloletnia tradycja,
• miła, przyjacielska atmosfera,
• dobra baza dydaktyczna – dostęp do technologii multimedialnych,
• możliwość rozwijania swoich talentów – prowadzone są koła zainteresowań,
bierzemy udział w projektach unijnych.

Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców i dziewcząt w wieku 13 – 18 lat zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją oraz przejawiających zaburzenia zachowania i emocji. Ośrodek zajmuje dwupiętrowy budynek. Pierwsze i drugie piętro zajmują pokoje sypialne dla wychowanków, świetlice dla każdej grupy, pracownia kulinarna, komputerowa oraz sala telewizyjna. Na I piętrze jest sala gimnastyczna i profesjonalnie wyposażona siłownia oraz sala koła muzycznego. Na parterze mieści się szkoła wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Tu również znajduje się jadalnia, gabinet medycyny szkolnej, biblioteka i czytelnia, sala fitness oraz pomieszczenia administracyjne.
Ośrodek dysponuje 96 miejscami. Podopieczni podzieleni są na 8 grup wychowawczych. Każda grupa liczy do 12 wychowanków. Grupą opiekuje się 3 wychowawców.

Celem Ośrodka jest:
o wspieranie rozwoju młodzieży, która wymaga specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.
o kształtowanie u dzieci i młodzieży odpowiedzialności za własne postępowanie, wyrabianie krytycyzmu i postaw asertywnych,
o promocja zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie.
o działania na rzecz zaspokajania potrzeb edukacyjnych wychowanków.
o przygotowanie młodzieży do udziału w życiu publicznym, samorządności. Dbałość o tradycje i obyczaje.

Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych Ośrodek prowadzi zajęcia dodatkowe dla wychowanków. Są to: socjoterapia, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne.
W Ośrodku działają koła zainteresowań: sportowe, plastyczne, muzyczne, turystyczne, informatyczne, gdzie nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Kadra naszego Ośrodka to wykwalifikowani specjaliści zaangażowani w swoją pracę. Merytoryczne przygotowanie, twórcza postawa i osobiste zaangażowanie nauczycieli
i wychowawców zapewniają naszej młodzieży wsparcie i pomoc we wszechstronnym rozwoju, w szczególności poprzez: wspieranie ucznia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i społecznych, opracowywanie diagnozy i prognozy psychologicznej i pedagogicznej; organizowanie i prowadzenie pracy profilaktycznej
i socjoterapeutycznej, tworzenie i realizację programów profilaktycznych. Zawsze znajdują czas na rozmowę, a przede wszystkim akceptują dzieci takimi, jakie są, co ułatwia im modyfikowanie negatywnych zachowań podopiecznych.

Do Ośrodka przyjmujemy wychowanków na wniosek rodziców.
Ośrodek współpracuje z innymi placówkami socjoterapeutycznymi
i resocjalizacyjnymi z województwa.

W roku szkolnym 2012/13 dzięki staraniom Władz Powiatu Skarżyskiego oraz Dyrekcji Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w placówce utworzono Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla młodzieży niedostosowanej społecznie oraz zdemoralizowanej. W placówce funkcjonuje Szkoła Branżowa I stopnia przygotowująca chłopców do wykonywania zawodu kucharza . Dla przyszłych adeptów sztuki kulinarnej przygotowano 36 miejsc w budynku internatu.
Wychowankowie MOW funkcjonują w trzech grupach wychowawczych. Do swojej dyspozycji mają salę gimnastyczną, siłownię, salę komputerową, bibliotekę oraz świetlicę. W ramach zajęć popołudniowych uczestniczą w licznych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, w wycieczkach rowerowych, maja możliwość wykazać się uzdolnieniami artystycznymi uczestnicząc w zajęciach kół: fotograficznego, muzycznego czy artystycznego. Wychowankowie pozostają pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, mogą liczyć na życzliwość i pomoc ze strony wszystkich pracowników Placówki. W godzinach pracy szkoły a także w czasie pobytu w grupach wychowawczych w internacie, wychowankowie mają stały kontakt ze szkolnym pedagogiem oraz psychologiem, którzy chętnie niosą pomoc w każdej trudnej dla wychowanka sytuacji.

Skip to content