thumb, hand, arm

STOWARZYSZENIE

W 2007 roku placówka nasza podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia, którego działalność mogłaby przyczynić się do poprawy istniejącej sytuacji.
Czynności rejestracyjne w sądzie zostały zakończone powodzeniem i tak w kwietniu 2007 roku powstało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży “Kotwica”.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną niosącą pomoc i działającą w interesie osób zagrożonych demoralizacją, w szczególności dzieci i młodzieży uczącej się w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • inicjowanie, wspieranie i szukanie możliwości pomocy w zakresie warunków socjalno – bytowych dla dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie starań w zakresie edukacji ogólnej dla dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • finansowanie i dofinansowywanie dożywiania dzieci i młodzieży,
 • finansowanie i dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat demoralizacji wśród nieletnich,
 • gromadzenie środków na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 • gromadzenie środków na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, w miarę ich indywidualnych możliwości,
 • czynna współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się tą tematyką oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 • niesienie różnego rodzaju pomocy dla dzieci i młodzieży i ich rodzin.
 • finansowanie i dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli w zakresie poznawania metod pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie stałych spotkań dzieci, rodziców, przyjaciół, kuratorów sądowych,
 • inicjowanie działań zamierzających do ułatwienia funkcjonowania i adaptacji dzieci w społeczeństwie,
 • organizowanie różnych form życia kulturalnego, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • współdziałanie z organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w sprawie potrzeb socjalno – bytowych i kulturalnych,
 • kontakt z mediami, w celu podnoszenia świadomości i wrażliwości społecznej na potrzeby dzieci i młodzieży oraz przedstawianie opinii publicznej ich osiągnięć życiowych, artystycznych i innych,
 • ścisłą współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie resocjalizacji,
 • organizowanie imprez sportowo – rekreacyjno – integracyjnych,
 • inspirowanie działań społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku-Kammiennej, przy którym działa Stowarzyszenie.

Dla realizacji celu określonego Stowarzyszenie zamierza gromadzić środki pochodzące ze składek członkowskich, zbiorek, darowizn oraz programów unijnych.
W bieżącym roku szkolnym zgłosiliśmy swój udział do Programu społecznego “Szkoła bez przemocy”.
Działania programu będą skupiały się na aktywizowaniu do wspólnego działania wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców.
Kolejnym krokiem do realizacji naszych zadań będzie przystąpienie do Programu Grantowego “Masz pomysł! Podziel się Posiłkiem!”. W tej chwili nie ukrywamy, że jako niedawno utworzona organizacja największą naszą bolączką jest brak funduszy.

Ponieważ nie posiadamy jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego wydawało się, że nie będziemy mogli pozyskiwać pieniędzy pochodzących z płaconego przez nas podatku dochodowego od osób fizycznych -przekazywania 1%.
Jednak w ramach akcji “1% dla mojej organizacji”, organizowanej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom “Przyjazna Szkoła” mamy możliwość zdobycia pieniędzy, na zaspokojenie potrzeb finansowych związanych z naszą działalnością.
W związku z tym zachęcamy do przekazywania 1% na Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją “Kotwica”.

załączamy sposób wypełnienia PIT-u

ZARZAD STOWARZYSZENIA:
Grażyna Nowak- prezes
Marzena Pilch-Malinowska – zastępca prezesa
Monika Obarska – sekretarz

NASZ ADRES:
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją “Kotwica”
ul. Legionów 131
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax.041 254 30 83
email: stokotwica@gmail.com

NUMER KRS: 0000277934 REGON: 260153966 NIP: 6631809524

NASZ NUMER KONTA Bank Pekao S.A. numer konta:
94 1240 5048 1111 0010 5628 1487 dodatkowe informacje na stronie www.ngo.pl

W okresie od 1.06.2014 r. do 31.12.2014 r. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją Kotwica realizuje program “ResoraK-resocjalizacja przez kulturę”. Program kierowany jest do młodzieży zagrożonej demoralizacją, która przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiotem działań będzie dostarczanie pozytywnych wzorców i umiejętności poprzez umożliwienie wychowankom obcowania z szeroko pojętą kulturą.
Uczestnicy projektu biorą udział m.in.:
– w zajęciach socjoterapeutycznych,
– warsztatach fotograficznych,
– warsztatach teatralnych,
– muzykoterapii,
– zajęciach i wycieczkach krajoznawczych,
– wyjściach do kina, teatru, muzeów i galerii.
Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie funduszom w kwocie 31894,50 PLN z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego Aktywni obywatele-rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych. “Projekt “ResoraK” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Skip to content