thumb, hand, arm

STOWARZYSZENIE

W 2007 roku placówka nasza podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia, którego działalność mogłaby przyczynić się do poprawy istniejącej sytuacji.
Czynności rejestracyjne w sądzie zostały zakończone powodzeniem i tak w kwietniu 2007 roku powstało Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży “Kotwica”.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną niosącą pomoc i działającą w interesie osób zagrożonych demoralizacją, w szczególności dzieci i młodzieży uczącej się w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • inicjowanie, wspieranie i szukanie możliwości pomocy w zakresie warunków socjalno – bytowych dla dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie starań w zakresie edukacji ogólnej dla dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • finansowanie i dofinansowywanie dożywiania dzieci i młodzieży,
 • finansowanie i dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat demoralizacji wśród nieletnich,
 • gromadzenie środków na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 • gromadzenie środków na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, w miarę ich indywidualnych możliwości,
 • czynna współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się tą tematyką oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 • niesienie różnego rodzaju pomocy dla dzieci i młodzieży i ich rodzin.
 • finansowanie i dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli w zakresie poznawania metod pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie stałych spotkań dzieci, rodziców, przyjaciół, kuratorów sądowych,
 • inicjowanie działań zamierzających do ułatwienia funkcjonowania i adaptacji dzieci w społeczeństwie,
 • organizowanie różnych form życia kulturalnego, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • współdziałanie z organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w sprawie potrzeb socjalno – bytowych i kulturalnych,
 • kontakt z mediami, w celu podnoszenia świadomości i wrażliwości społecznej na potrzeby dzieci i młodzieży oraz przedstawianie opinii publicznej ich osiągnięć życiowych, artystycznych i innych,
 • ścisłą współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie resocjalizacji,
 • organizowanie imprez sportowo – rekreacyjno – integracyjnych,
 • inspirowanie działań społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku-Kammiennej, przy którym działa Stowarzyszenie.

Dla realizacji celu określonego Stowarzyszenie zamierza gromadzić środki pochodzące ze składek członkowskich, zbiorek, darowizn oraz programów unijnych.
W bieżącym roku szkolnym zgłosiliśmy swój udział do Programu społecznego “Szkoła bez przemocy”.
Działania programu będą skupiały się na aktywizowaniu do wspólnego działania wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców.
Kolejnym krokiem do realizacji naszych zadań będzie przystąpienie do Programu Grantowego “Masz pomysł! Podziel się Posiłkiem!”. W tej chwili nie ukrywamy, że jako niedawno utworzona organizacja największą naszą bolączką jest brak funduszy.

Ponieważ nie posiadamy jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego wydawało się, że nie będziemy mogli pozyskiwać pieniędzy pochodzących z płaconego przez nas podatku dochodowego od osób fizycznych -przekazywania 1%.
Jednak w ramach akcji “1% dla mojej organizacji”, organizowanej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom “Przyjazna Szkoła” mamy możliwość zdobycia pieniędzy, na zaspokojenie potrzeb finansowych związanych z naszą działalnością.
W związku z tym zachęcamy do przekazywania 1% na Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją “Kotwica”.

załączamy sposób wypełnienia PIT-u

ZARZAD STOWARZYSZENIA:
Grażyna Nowak- prezes
Marzena Pilch-Malinowska – zastępca prezesa
Monika Obarska – sekretarz

NASZ ADRES:
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją “Kotwica”
ul. Legionów 131
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax.041 254 30 83
email: stokotwica@gmail.com

NUMER KRS: 0000277934 REGON: 260153966 NIP: 6631809524

NASZ NUMER KONTA Bank Pekao S.A. numer konta:
94 1240 5048 1111 0010 5628 1487 dodatkowe informacje na stronie www.ngo.pl

W okresie od 1.06.2014 r. do 31.12.2014 r. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją Kotwica realizuje program “ResoraK-resocjalizacja przez kulturę”. Program kierowany jest do młodzieży zagrożonej demoralizacją, która przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Skarżysku-Kamiennej. Przedmiotem działań będzie dostarczanie pozytywnych wzorców i umiejętności poprzez umożliwienie wychowankom obcowania z szeroko pojętą kulturą.
Uczestnicy projektu biorą udział m.in.:
– w zajęciach socjoterapeutycznych,
– warsztatach fotograficznych,
– warsztatach teatralnych,
– muzykoterapii,
– zajęciach i wycieczkach krajoznawczych,
– wyjściach do kina, teatru, muzeów i galerii.
Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie funduszom w kwocie 31894,50 PLN z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego Aktywni obywatele-rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych. “Projekt “ResoraK” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

    Stowarzyszenie zgłosiło swój udział do Programu społecznego “Szkoła bez przemocy”. Działania programu skupiały się na aktywizowaniu do wspólnego działania wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.  Dla nauczycieli prowadzone były warsztaty, na których podnosili swoje umiejętności w przeciwdziałaniu przemocy w szkole i budowaniu pozytywnych relacji wśród uczniów. W ramach programu uruchomiono także stały dyżur psychologów w celu interwencji i doradztwa.

Dla uczniów organizowane były konkursy i zajęcia wzmacniające postawy społeczne, zachęcające do współpracy, wymiany doświadczeń i wolontariatu – jako alternatywy do zachowań agresywnych.

 Kolejnym krokiem do realizacji naszych zadań było przystąpienie do Programu Grantowego “Masz pomysł! Podziel się Posiłkiem!”.

     Ponieważ nie posiadamy statusu organizacji pożytku publicznego wydawało się, że nie będziemy mogli pozyskiwać pieniędzy pochodzących z płaconego przez nas podatku dochodowego od osób fizycznych – przekazywania 1%.
Jednak w ramach akcji “1% dla mojej organizacji”, organizowanej przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom “Przyjazna Szkoła” mieliśmy możliwość zdobycia pieniędzy, na zaspokojenie potrzeb finansowych związanych z naszą działalnością.

Stowarzyszenie współpracowało z Bankami Żywności.

Z “KOTWICĄ” PO PRZYGODĘ

Przy Zespole Placówek Resocjaliozacyjno-Wychowawczych działa stowarzyszenie, które ma za zadanie udzielać pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją. To Stowarzyszenie nosi nazwę “Kotwica”. W czwartek, 20 czerwca 2013 r. stowarzyszenie zorganizowało wyjazd dla 6 wychowanków na wycieczkę do Krajna. Pod opieką p. M. Rycerskiej – Raińskiej i p. E. Skarbek uczestniczyli w niej: M. Działach, A. Gorzkiewicz, P. Antolik, S. Lisiak, K. Cerzniewski i P. Babisz. Zwiedzili cały świat w Parku Miniatur.

Obejrzeli słynne budowle w pomniejszeniu. I tak od placu Św. Piotra w Rzymie, przez Krzywą Wieżę w Pizie, wodospad Niagara, wieżę Eiffla, wieże World Trade Center, aż po Wielki Mur Chiński i piramidę Cheopsa. Następną atrakcją było sprawdzenie swojej siły, zwinności a przede wszystkim odwagi na trasach Parku Linowego. Zabawy było mnóstwo – przejścia, wspinaczka, zjeżdżanie na tyrolce, pajęczyna to tylko niektóre z wyzwań, jakie stały przed uczestnikami. Po kilku godzinach wysiłku czekał ekipę odpoczynek w olbrzymich kulach na wodzie, czyli tzw.zorbing. Chwila relaksu i odprężenia była wskazana po morderczych trudach Parku Linowego. Cała wyprawa zakończyła się wspólnym grillowaniem nad wodą w Wilkowie.

SPOTKANIE Z KULTURĄ

ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ DEMORALIZACJĄ „KOTWICA” działające przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach PROGRAMU KULTURA DOSTĘPNA, realizowanego ze środków finansowych MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO pochodzących z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY, przystąpiło do realizacji zadania pod nazwą „SPOTKANIE Z KULTURĄ”. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Skarżysku – Kamiennej w dniach 09.10.2015r. oraz 16.10.2015r. wzięli udział w dwóch wycieczkach autokarowych. Podopieczni MOS odwiedzili miejsca będące chlubą naszego regionu.

Celem głównym zadania jest zapoznanie podopiecznych z szeroko rozumianą kulturą poprzez: zapoznanie z walorami przyrodniczymi, krajoznawczymi i  kulturowymi naszego regionu. Chcemy w ten sposób przybliżyć dzieciom i młodzieży z miejsc i środowisk defaworyzowanych kulturowo cenne dla kultury polskiej miejsca z regionu świętokrzyskiego, takie jak: Pomnik Przyrody “Dąb Bartek” w Zagnańsku, Zamek Chęciński w Chęcinach, Rezerwat Przyrody “Jaskinia Raj” na terenie Chęcińsko- Kieleckiego Parku Krajobrazowego, Zamek ” Krzyżtopór” w Ujeździe, Klasztor na Świętym Krzyżu oraz pokazać znajdujące się tam gołoborza.

Zadanie przebiegało dwuetapowo. Pierwszy etap to organizacja wycieczek. Wyjazd poprzedziło spotkanie, które odbyło się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego opowiedzieli o szacie roślinnej Puszczy Świętokrzyskiej oraz o rzadkich okazach zwierząt żyjących na jej terenie.

Następnie odbyły się wycieczki podczas, których wychowankowie mogli podziwiać piękno Puszczy Jodłowej, zjawiska krasowe w Jaskini “Raj”. Na moment przenieśli się w czasy Władysława Łokietka goszcząc w murach zamku w Chęcinach, odwiedzą jeden z najatrakcyjniejszych pomników przyrody, słynny w całej Polsce Dąb “Bartek”. Przemaszerowali szlakiem turystycznym z Nowej Słupi na Święty Krzyż, gdzie odwiedzili perłą regionu późnobarokowy Klasztor i  podziwiali Gołoborze. Z platformy widokowej zamku Chęcińskiego zobaczyli wspaniałą panoramę regionu. Odwiedzą wczesnobarokowe trwałe ruiny zamku “Krzyżtopór” w Ujeździe. Wszystkie te urokliwe miejsca na trwałe zapadną w pamięci zwiedzających, jako miejsca warte ponownego odwiedzenia.

By nie tylko „ dusza” wycieczkowiczów miała satysfakcje z udziału w wycieczkach, ale również „ciało”, w restauracjach w Bodzentynie i Chęcinach, po zakończeniu zwiedzania, przygotowany będzie ciepły posiłek dla wszystkich uczestników wycieczki.

W drugim etapie zadania dla uczestników wycieczek odbędzie się quiz tematyczny. Wychowankowie którzy wykażą się dużą wiedzą na temat walorów turystyczno – krajoznawczych i kulturowych naszego regionu, otrzymają przygotowane przez wolontariuszy okolicznościowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy zadania otrzymają pamiątkowy kubek z logo Stowarzyszenia.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Stowarzyszenie w 2014r. otrzymało dotację celową w wysokości 32 tyś zł.

W środę 23 listopada  2016r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych,  odbył się już po raz 10. Piknik Europejski, tym razem pod nazwą –  “Przystanek Polska, Cudze Chwalicie Swego Nie Znacie”. W konkurencjach przygotowanych przez gospodarzy brało udział  siedem placówek Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapii  z SOSW nr 2 Skarżysko, Wegrzynów Stary, ZPEW Skarżysko, Ostrowiec , Jóźwików, Zawichost , Goździków oraz gospodarze ZPRW,  MOS  i MOW Skarżysko – Kamienna.

Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: kulinarnej, gdzie zadaniem drużyn było przygotowanie potrawy z jednego z wylosowanych wcześniej regionów Polski, w tej konkurencji zwyciężył ośrodek z Zawichostu za potrawę – Zrazy. Drugie miejsce zajął ośrodek z Jóźwikowa za pierogi, trzecie ośrodek ze Starego Węgrzynowa za golonkę.  Nagrody w tej konkurencji zostały ufundowane przez bloggera kulinarnego Małgosie Niewiadomską, która również oceniała potrawy. 

W konkurencji występ artystyczny zwycięży  SOSW nr 2 ze Skarżyska – Kamiennej, drugi był Stary Węgrzynów, trzecie miejsce przypadło ZPEW Skarżysko – Kamienna. 

Nagrody ufundowane zostały  przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej, Związek Nauczycielstwa Polskiego Odział w Skarżysku oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacja “KOTWICA”. 

I ty możesz zostać mistrzem

     Podopieczni Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją “Kotwica” otrzymali od Powiatu Skarżyskiego mały grant na projekt “I ty możesz zostać mistrzem” . Dzięki funduszom z tego przedsięwzięcia został zakupiony stół i akcesoria do tenisa stołowego. Po zakupieniu stołu młodzież ochoczo zabrała się do składania stołu , chociaż nie było to łatwe zadanie. Następnym etapem będą wzmożone treningi oraz turniej tenisa stołowego.

Turniej tenisowy

      5 października 2022r. na terenie ZPRW odbył się konkurs pt.,, Tenis to jest to !” zorganizowany dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W ramach funduszy pozyskanych z tego projektu udało się zakupić stół do tenisa, kilka rakietek, tablice do wyników, medale, dyplomy, nagrody. W konkursie brali udział wychowankowie MOS i MOW. 

Stowarzyszenie „Kotwica” wzięło udział w projekcie sportowym „Idę na kije zdrowo żyję”.

W 2022 roku na zadania dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej przyznał Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Zagrożonej Demoralizacją KOTWICA przyznał dotację na  zadanie: „COŚ Z NICZEGO – TWÓRCZA SOCJOTERAPIA”

Wycieczka do Krynicy

W dniach 6-9 grudnia kilkoro podopiecznych Stowarzyszenia KOTWICA wraz z 2 wolontariuszkami, nauczycielkami ZPRW, miło spędziło czas w perle polskich kurortów Krynicy Zdrój. W pierwszym dniu wycieczki udaliśmy się do Komańczy gdzie odwiedziliśmy Klasztor Sióstr Nazaretanek a w nim izbę pamięci poświęconą wielkiemu Polakowi kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Następnie pojechaliśmy do Nowego Sącza na kolację w fantastycznej pizzerii. Około godz. 19.00 dotarliśmy do ośrodka wypoczynkowego Amadeusz leżącego u stóp Góry Parkowej w Krynicy. Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Krynicę i okolice: wjechaliśmy kolejką pod wieżę widokową Krynica Słotwiny, później pod stację narciarską Jaworzyna Krynicka, następnie udaliśmy się w kierunku Muszyny gdzie obejrzeliśmy niestety z zewnątrz ( ze względu na porę roku) Ogrody Biblijne. Wieczorem relaksowaliśmy się w nowym Domu Zdrojowym popijając Kryniczankę. Trzeciego dnia po obfitym śniadanku pojechaliśmy do Nowego Sącza gdzie spacerowaliśmy po mieście, zaliczyliśmy seans w kinie 6D , żeby po obiedzie udać się w drogę powrotną do Skarżyska-Kamiennej.

Prezydent Skarżyska – Kamiennej przyznał Stowarzyszeniu „Kotwica” dotację w wysokości 5.500 zł na zadania dotyczące uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

W dniu 14.04.2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przekazał na rzecz ZPRW w Skarżysku – Kamiennej 10 zestawów komputerowych, piłki do gry, gry oraz rakiety do tenisa. Przekazany sprzęt zastąpi stary sprzęt szkolny oraz pozwoli na wyposażenie sali informatycznej.

2024r.

Kwiecień 2024r. pozyskanie pieniędzy (4tyś. zł.) na realizację zadania:

Konferencja naukowa „Twórcza resocjalizacja możliwością usamodzielnienia”.

Realizacja zadania publicznego Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, kwota 8.000 zł „ Cyberprzemocy i agresji STOP!”. 2024r.

Urząd Marszałkowski w Kielcach, kwota 2.000zł, „ Rajd Nordic Walking – Idę na kije zdrowo żyję!”.  2024r.

Urząd Marszałkowski w Kielcach, kwota 2,000zł, „Konkurs tenisa stołowego – tenis to jest to”. 2024r.

„ Nasze Świętokrzyskie – legendy i zwyczaje”, kwota 5.000 zł. Udział uczniów w warsztatach oraz wycieczce.

 

Skip to content