school, books, apples

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

Przewodniczący: 

Adrian Drąg

Zastępca: Roksana Modrzejewska
Sekretarz: Krystian Dworak

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

Elżbieta Serek
Katarzyna Petrykowska
Jakub Bator

REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

§ I Celem Samorządu jest:

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 • II Do zadań Samorządu należy:
 1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
 3. Współdziałanie z Dyrektorem Ośrodka, Radą Pedagogiczną, w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym.

 • III Uprawnienia Samorządu obejmują:
 1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Ośrodka, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.
 2. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Redagowanie ściennych gazetek szkolnych, w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.
 5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka.
 • IV Władze Samorządu Wychowanków:
 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Wychowanków, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.
 3. Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i wychowanków.
 4. Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Wychowanków:
 1. przewodniczący
  b. zastępca
  c. sekretarz

  5. Wybory do Zarządu Samorządu Wychowanków odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.

  Wybory do Samorządu Wychowanków:

  Termin wyborów: do 15 września każdego roku szkolnego. Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa na 5 dni przed wyborami. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie na ogólnym zebraniu w głosowaniu tajnym wybierają czterech, którzy będą tworzyć Zarząd Samorządu Wychowanków. Przewodniczącym może zostać tylko ten uczeń, który w wyborach uzyska ponad 50% (50% + 1 głos) oddanych ważnych głosów. Do drugiej tury wyborów (w przypadku, gdy I tura nie wyłoniła przewodniczącego) przechodzą dwaj kandydaci, którzy w I turze uzyskali największą liczbę głosów. Wybory przeprowadza komisja wyborcza ustalająca tryb swojej pracy, który nie może być sprzeczny z regulaminem Samorządu Wychowanków. Przejęcie władzy przez nowy samorząd : 15 września każdego roku szkolnego.

  6. Kadencja Zarządu Samorządu Wychowanków trwa przez okres roku szkolnego.

  § V
 1. Zarząd Samorządu Wychowanków współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
 2. Zarząd Samorządu Wychowanków informuje ogół uczniów o swojej działalności.
 3. Zebrania , narady, spotkania wynikające z działalności samorządów odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

 • VI

  1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszów jest opiekun samorządu w porozumieniu z Zarządem.

  2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:

  a. z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę b. z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez c. z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych d. ze środków przekazywanych przez instytucje, organizacje oraz osoby prywatne.

  § VII Obowiązki Dyrektora Ośrodka i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Wychowanków:
 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie Samorządu Uczniowskiego z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Wychowanków z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności Samorządu Wychowanków z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Powołanie opiekuna (opiekunów) Samorządu Wychowanków.
 8. Dyrektor Ośrodka ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
 • VIII Obowiązki opiekuna Samorządu Wychowanków:
 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Ośrodka.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Ośrodka i Radę Pedagogiczną.

 

Skip to content